Hợp tác Kho bạc Nhà nước Việt Nam - Kho bạc Quốc gia Lào: Vun đắp truyền thống, hướng tới tương lai

thS. trần Kim anh

(Tài chính) Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, trong những năm qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam luôn duy trì và triển khai hoạt động hợp tác song phương có hiệu quả, nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm cũng như hỗ trợ Kho bạc Quốc gia (KBQG) Lào trong nhiều lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ kho bạc.

KBNN Việt Nam đã trao tặng nhiều thiết bị tin học hỗ trợ KBQG Lào. Nguồn: internet
KBNN Việt Nam đã trao tặng nhiều thiết bị tin học hỗ trợ KBQG Lào. Nguồn: internet

KBNN Việt Nam đã phối hợp với KBQG Lào tổ chức nhiều đoàn cán bộ sang tư vấn xây dựng các văn bản pháp lý cho KBQG Lào và tổ chức nhiều đoàn công tác cho các cán bộ, công chức KBQG Lào sang Việt Nam học tập, khảo sát nhằm giúp bạn xây dựng tổ chức bộ máy ngành dọc từ Trung ương đến tỉnh, huyện theo đúng chương trình cải cách thể chế của Bộ Tài chính Lào cũng như xây dựng các văn bản pháp lý quy định về các hoạt động nghiệp vụ của KBQG Lào. Cho đến nay, bạn Lào đã hoàn thành việc xây dựng văn bản pháp lý về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của KBQG và triển khai hoàn chỉnh đối với 17 tỉnh, thành phố trên toàn đất nước.

Ngày 01/6/2010, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào đã ra Nghị định số 259/CP về nguyên tắc, quy chế, biện pháp quản lý và điều hành các hoạt động nghiệp vụ của KBQG Lào. Trên cơ sở Nghị định KBQG Lào, dựa trên những đặc thù về cơ chế, chính sách của bạn, các chuyên gia KBNN Việt Nam đã tư vấn hoàn thiện, sửa đổi nhiều dự thảo văn bản pháp lý về hoạt động nghiệp vụ kho bạc, xây dựng Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 259/CP, trong đó có quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2500/BTC ngày 15/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào về chức năng, nhiệm vụ của KBQG Lào cùng một số văn bản pháp lý khác có liên quan cho phù hợp với công tác tổ chức thực hiện Nghị định về KBQG Lào như: Quản lý thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), hướng dẫn nghiệp vụ kế toán kho bạc; Quản lý nhân sự; Huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển; Nghiệp vụ Thanh tra kiểm tra; Quản lý tài chính nội ngành... và xây dựng hệ thống thông tin kho bạc cho bạn trình Bộ Tài chính Lào, tạo hành lang pháp lý cho mọi hoạt động nghiệp vụ kho bạc của hệ thống KBQG Lào được thực hiện có hiệu quả, thống nhất, minh bạch.

Bên cạnh đó, hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị ở những địa phương có chung đường biên giới như KBQG các tỉnh: Phôngsalì, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlikhămxay, Khăm Muộn, Savanakhẹt và KBNN các tỉnh: Điện Biên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng nhằm giới thiệu những kinh nghiệm xây dựng và tổ chức điều hành các hoạt động nghiệp vụ tại KBNN tỉnh, huyện. Đây là hoạt động hợp tác với hình thức mới đem lại nhiều hiệu quả, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó hài hòa, chặt chẽ giữa đảng, chính quyền và nhân dân hai tỉnh, hai kho bạc trên địa bàn, tạo mối liên hệ mật thiết từ Trung ương đến địa phương, trên cơ sở đó có thể theo dõi, giám sát,,đánh giá và rút kinh nghiệm về việc tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của ngành tại địa phương một cách toàn diện, hiệu quả và kịp thời.

Dựa trên những điều kiện và bối cảnh phát triển kinh tế tương đồng của bạn, KBNN Việt Nam đã giúp KBQG Lào có những đánh giá và cách nhìn tổng thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống Kho bạc qua đó, từng bước hoàn thiện hệ thống KBQG Lào theo chiến lược của công cuộc xây dựng đổi mới, đúng với tinh thần Nghị quyết đại hội IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về việc “Xây dựng Tỉnh thành đơn vị chiến lược, xây dựng huyện thành đơn vị mạnh toàn diện, xây dựng bản thành đơn vị phát triển”. (Nghị quyết số 03/NQ BCT của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, ngày 15/2/2012).

Theo thỏa thuận hợp tác song phương, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính Việt Nam, KBNN Việt Nam đã có nhiều đợt hỗ trợ trang thiết bị cho KBQG Lào phục vụ công tác chuyên môn trong giai đoạn ban đầu hệ thống ngành dọc của bạn mới đi vào hoạt động như: Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy in lazer, máy photocopy, máy đếm tiền, soi tiền...

Đặc biệt, năm 2013 đã đánh dấu một bước đột phá mạnh mẽ trong việc đáp ứng nhu cầu cấp thiết của phía bạn trong tiến trình hiện đại hóa hoạt động kho bạc bằng việc trao tặng thiết bị tin học cho Trung tâm công nghệ thông tin- Bộ Tài chính Lào và một số trang thiết bị hiện đại để thiết lập Phòng đào tạo bồi dưỡng tin học cho KBQG Lào gồm: Máy chủ, máy tính để bàn, máy chiếu, màn chiếu và các thiết bị công cụ, vật tư lắp đặt mạng, hệ điều hành máy chủ…

KBNN Việt Nam đã đặt nền móng trong việc xây dựng hệ thống máy chủ đầu tiên cho KBQG Lào, tạo cơ sở cho mục tiêu hoàn thành Đề án đào tạo tin học cho cán bộ KBQG Lào trong 3 năm tiếp theo (2014-2016) đang được Bộ Tài chính và Kho bạc hai nước quan tâm. Xây dựng thành công mô hình phòng máy chủ cho KBQG Lào là việc làm thiết thực, đánh dấu một bước phát triển cụ thể, rõ nét trong tiến trình hợp tác song phương giữa hai nước, thúc đẩy tiến trình ứng dụng công nghệ tiên tiến vào việc nâng cao trình độ sử dụng tin học trong việc quản lý nghiệp vụ thu – chi NSNN các cấp của KBQG Lào, nhằm từng bước hiện đại hóa công nghệ phục vụ hoạt động nghiệp vụ của hai Bộ và hai Kho bạc.

Việc trao tặng thiết bị tin học và chuyển giao công nghệ lần này góp phần đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa công nghệ thông tin đối với KBQG Lào, qua đó tạo điều kiện đào tạo nên một đội ngũ cán bộ tin học lành nghề, có thể khai thác và vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin hiện đại, phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của KBQG Lào, gắn đào tạo với thực tiễn và gắn với xu hướng phát triển công nghệ thông tin ngày càng phát triển trong khu vực cũng như trên toàn thế giới.

Tại buổi làm việc với KBQG Lào tại trụ sở KBNN Việt Nam, Ông Nguyễn Hồng Hà, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam khẳng định: Bước sang kế hoạch hợp tác năm 2014, KBNN Việt Nam thống nhất tiếp tục tư vấn, hỗ trợ và trao đổi kinh nghiệm với KBQG Lào trong quá trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy KBQG Lào theo ngành dọc; Góp ý xây dựng các văn bản dưới Nghị định để hoàn thiện các căn cứ pháp lý về hoạt động nghiệp vụ của KBQG Lào; Xây dựng chiến lược phát triển KBQG Lào đến năm 2020. Về vấn đề hiện đại hóa KBQG Lào, KBNN Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và cử chuyên gia có kinh nghiệm của Việt Nam giúp KBQG Lào hoàn thành nhiệm vụ do Bộ Tài chính Lào giao.

Với kinh nghiệm hoàn thành triển khai TABMIS, KBNN Việt Nam sẽ trao đổi các vấn đề thuận lợi, khó khăn mà KBNN Việt Nam đã gặp phải để KBQG Lào có thể áp dụng phù hợp với bộ máy tổ chức, tình hình kinh tế - xã hội, những đặc thù sẵn có của KBQG Lào nhằm sử dụng hiệu quả đồng vốn mà Worlad Bank tài trợ triển khai các dự án về công nghệ thông tin tại Lào. Ở đây có hai nội dung KBQG Lào cần quan tâm: Thứ nhất là tổ chức bộ máy cần rõ ràng, ổn định; Thứ hai là công tác cải cách thể chế, quy trình nghiệp vụ đồng bộ với dự án hiện đại hóa KBQG Lào. Hai vấn đề trên là phải đi trước một bước, tạo điều kiện ứng dụng để áp dụng công nghệ thông tin.

Đánh giá Chương trình hợp tác song phương giữa hai Kho bạc trong những năm qua, Tổng Giám đốc Kho bạc Quốc gia Lào, ông Khounhoun KHAMMANY đánh giá cao chương trình hợp tác với KBNN Việt Nam đúng như tinh thần đoàn kết, hữu nghị truyền thống vốn có giữa hai dân tộc Lào và Việt Nam. KBNN Việt Nam đã giúp KBQG Lào rất hiệu quả trong giai đoạn hình thành hệ thống ngành dọc cũng như trong quá trình triển khai các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBQG Lào.

Trong tương lai, KBQG Lào mong muốn KBNN Việt Nam tiếp tục tư vấn, trao đổi kinh nghiệm về kế hoạch tổng thể phát triển nghiệp vụ KBQG Lào đến năm 2020, đáp ứng được yêu cầu của công cuộc xây dựng, đổi mới hệ thống Tài chính Nhà nước Lào. Sự giúp đỡ của KBNN Việt Nam đối với KBQG Lào mang một giá trị về tinh thần vô cùng to lớn.

Liên tục trong nhiều năm từ 2008 đến nay, hoạt động hợp tác song phương giữa KBNN Việt Nam và KBQG Lào đã có nhiều màu sắc mới với tình cảm đặc biệt giữa hai nước đã có từ lâu đời. Tình cảm nồng hậu của nhiều thế hệ cán bộ KBNN Việt Nam qua các thời kỳ luôn giành cho KBQG Lào với tinh thần đoàn kết, tiếp nối truyền thống, sâu nặng như chính chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam- Lào.

Hơn bao giờ hết, trong giai đoạn đổi mới, sự hợp tác giữa hai nước anh em càng quan trọng vì lợi ích chung, nhất là trong một thế giới đầy biến động như hiện nay. Hợp tác hữu nghị để cùng phát triển bền vững, đó là mong muốn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước anh em, và hai Kho bạc Việt Nam - Lào, tiếp nối truyền thống, vì tương lai trường tồn và phát triển của hai dân tộc.

Bài đăng trên Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 139+140