Thông tư liên tịch số 12/2014/TTLT-BTC-BNNPTNN:

Hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện dự án “tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016"


(Tài chính) Ngày 24/1, Liên Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn ban hành Thông tư liên tịch số 12/2014/TTLT-BTC-BNNPTNN hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016”.

Thông tư này hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016”.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đối với quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng theo quy định tại Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016”.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu lien tich so 12-2014-TTLT-BTC-BNNPTNT.doc