Thông tư 57/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài


Ngày 02/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 57/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Theo Thông tư, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2014/TT-BTC nhằm phù hợp với những quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 175/2016/NĐ-CP trước đó; nổi bật là:

- Quy định các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc đăng ký doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng hoặc có văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép trước 15/02/2017 được tiếp tục kinh doanh máy cũ đến khi thay thế máy mới.
Thông tư bãi bỏ Điều 9, 10 của Thông tư 11/2014/TT-BTC với nội dung cụ thể sau:
- Quy định về nhà sản xuất, cung cấp máy trò chơi điện tử có thưởng và tổ chức kiểm định độc lập máy trò chơi điện tử có thưởng.
- Quy định về điều kiện kỹ thuật máy trò chơi điện tử có thưởng.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/7/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 57/2017/TT-BTC.