Hướng dẫn mới về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách

PV.

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2017, Thông tư số 61/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được NSNN hỗ trợ. Thông tư này có nhiều điểm mới quy định về công khai ngân sách nhà nước đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thông tư nêu rõ, nguyên tắc được đưa ra là công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin ngân sách, đồng thời đảm bảo yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định hiện hành.

Phạm vi công khai không bao gồm số liệu và báo cáo thuyết minh thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia. Việc công khai ngân sách đối với các cơ quan Đảng, các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. 

Đối với đơn vị dự toán ngân sách cấp trên, Thông tư quy định, công khai dự toán thu - chi NSNN, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) được cấp có thẩm quyền giao; nguồn kinh phí khác và phân bổ cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc, các đơn vị được ủy quyền; công khai các căn cứ, nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán ngân sách. Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN, số liệu thực hiện dự toán, quyết toán NSNN… 

Đối với đơn vị sử dụng ngân sách, công khai dự toán thu - chi NSNN, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền giao và nguồn kinh phí khác. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSN, số liệu thực hiện dự toán NSNN (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt ; công khai thuyết minh quyết toán NSNN, số liệu quyết toán NSNN… 

Về trách nhiệm công khai, Thông tư quy định, thủ trưởng đơn vị dự toán chịu trách nhiệm thực hiện công khai những nội dung quy định trên theo hướng dẫn tại Thông tư. Việc công khai các nội dung quy định được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 của Luật NSNN, đối với đơn vị có Cổng thông tin điện tử thì phải thực hiện công khai ngân sách qua Cổng Thông tin điện tử của đơn vị mình.

Báo cáo dự toán NSNN phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày được đơn vị dự toán cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền giao đầu năm và điều chỉnh giảm hoặc bổ sung trong năm (nếu có). Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN hằng quý, 6 tháng phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và 6 tháng.

Báo cáo tình hình thực hiện NSNN hàng năm được công khai chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đơn vị báo cáo đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp. Báo cáo quyết toán NSNN phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày được đơn vị dự toán cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp, đơn vị dự toán cấp trên, tổ chức được NSNN hỗ trợ chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện công khai ngân sách của cấp dưới trực tiếp. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện có vi phạm thì phải xử lý kịp thời hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính sẽ kiểm tra việc thực hiện công khai ngân sách của các đơn vị dự toán ngân sách cấp I, tổ chức được NSNN hỗ trợ ở Trung ương. Cơ quan tài chính ở địa phương có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện công khai ngân sách của các đơn vị dự toán cấp I, tổ chức được NSNN hỗ trợ ở địa phương.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì tổ chức giám sát việc thực hiện công khai NSNN theo quy định tại Điều 52 của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN.