Hướng dẫn mới về thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội

PV.

Ngày 29/06, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2696/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện các chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH) từ ngày 01/7/2017.

Từ ngày 01/7/2017, người lao động bắt đầu hưởng chế độ BHXH tính trên mức lương cơ sở mới là 1.300.000 đồng/tháng.. Nguồn: Internet
Từ ngày 01/7/2017, người lao động bắt đầu hưởng chế độ BHXH tính trên mức lương cơ sở mới là 1.300.000 đồng/tháng.. Nguồn: Internet

Theo đó, từ ngày 01/7/2017, người lao động bắt đầu hưởng chế độ BHXH như trợ cấp tai nạn lao động, hưu trí, thai sản… căn cứ theo lương cơ sở thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở mới là 1.300.000 đồng/tháng.

Đồng thời, Công văn cũng quy định một số trường hợp cụ thể đối với người lao động thuộc đối tượng nêu trên, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu hưởng chế độ ốm đau hoặc thai sản hoặc trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ ngày 01/7/2017 trở đi thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Đối với người lao động đang hưởng chế độ ốm đau hoặc thai sản hoặc trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ trước ngày 01/7/2017 mà từ ngày 01/7/2017 trở đi vẫn đang trong thời hạn hưởng thì vẫn hưởng theo mức đang hưởng trước ngày 01/7/2017.

Thứ hai, về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ - BNN)

Người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp TNLĐ - BNN từ ngày 01/7/2017 trở đi thì mức trợ cấp được tính trên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Trường hợp, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần, hưởng trợ cấp TNLĐ - BNN từ ngày 01/7/2017 trở đi thì mức trợ cấp phục vụ hàng tháng được tính trên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Thứ ba, chế độ hưu trí

Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định mà hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/7/2017 trở đi thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Người lao động nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc BHXH một lần kể từ ngày 01/7/2017 trở đi, mà trước ngày 01/01/2007 đã có thời gian đóng BHXH bao gồm phụ cấp khu vực thì mức hưởng trợ cấp khu vực một lần được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Riêng đối với trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2016 trở đi mà hưởng BHXH một lần thì tiền lương đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Luật BHXH; không điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng BHXH một lần.

Người lao động có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/7/2017 trở đi, nếu mức lương hưu hàng tháng được tính theo quy định mà thấp hơn 1.300.000 đồng thì được bù cho bằng 1.300.000 đồng.

Thứ tư, chế độ tử tuất

Trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp khu vực một lần (nếu có) được tính theo mức lương cơ sở tại tháng người lao động chết, nếu chết từ 01/7/2017 trở đi thì mức trợ cấp được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Trợ cấp tuất hàng tháng được tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng trợ cấp. Đối với những thân nhân bắt đầu hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ ngày 01/7/2017 trở đi thì mức trợ cấp tuất hàng tháng được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định đang đóng hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà chết thì trợ cấp tuất một lần được tính trên mức lương cơ sở tại tháng người lao động chết.

Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2016 trở đi và người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định mà chết thì tiền lương đã đóng BHXH làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính trợ cấp tuất một lần được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Luật BHXH.

Thứ năm, hướng dẫn trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định, hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2017 trở đi thì mức trợ cấp hàng tháng tính tại thời điểm ngày 01/01/2003 và được điều chỉnh qua các đợt cụ thể theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Mục II Công văn số 3320/BHXH-CSXH ngày 24/8/2016 của BHXH Việt Nam, từ 01/7/2017 được điều chỉnh tăng thêm 7,44%.

Với cán bộ xã, phường, thị trấn có thời gian tham gia BHXH theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ; cán bộ chuyên trách cấp xã đang tự đóng tiếp BHXH và cán bộ chuyên trách cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, từ ngày 01/7/2017 hưởng chế độ hưu trí hoặc BHXH một lần thì mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu; 

Các đối tượng trên được hưởng BHXH một lần của số tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng, số tháng đóng BHXH theo mức sinh hoạt phí quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP được điều chỉnh theo mức tăng tương ứng của mức tiền lương tối thiểu chung trước ngày 01/7/2013, từ ngày 01/7/2013 theo mức tăng của mức lương cơ sở từng thời kỳ.

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội quy định người đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ và bắt đầu hưởng từ ngày 01/7/2017 trở đi đến khi Chính phủ ban hành quy định mới về điều chỉnh mức hưởng. Trong thời gian này, các đối tượng sẽ được hưởng mức trợ cấp hàng tháng là 849.219 đồng.