Hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để thẩm định quy hoạch chuyên ngành

Theo Thùy Linh/haiquanonline.com.vn

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, ngành địa phương hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.

Các Bộ, cơ quan Trung ương và các ban, ngành của địa phương chủ động bố trí, sắp xếp từ dự toán chi thường xuyên được giao để thực hiện.
Các Bộ, cơ quan Trung ương và các ban, ngành của địa phương chủ động bố trí, sắp xếp từ dự toán chi thường xuyên được giao để thực hiện.

Theo Bộ Tài chính, thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Bộ Tài chính thực hiện hướng dẫn việc sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.

Cụ thể, về việc lập dự toán, phân bổ dự toán, Bộ Tài chính quy định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật cho việc lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kĩ thuật chuyên ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các bộ, ngành, địa phương xây dựng dự toán kinh phí thực hiện theo quy định.

Việc lập, phân bổ dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác (nếu có)

Đôi với việc kiểm soát, thanh toán qua Kho bạc Nhà nước, hồ sơ kiểm soát chi sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Về kiểm soát thanh toán, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 62/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên khác từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Việc quyết toán kinh phí sẽ thực hiện theo quy định của Thông tư số 137/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

Bộ Tài chính cũng quy định, các bộ, cơ quan Trung ương và các ban, ngành của địa phương chủ động bố trí, sắp xếp từ dự toán chi thường xuyên được giao để thực hiện. Trường hợp dự toán chưa được bố trí hoặc không thể cân đối, sắp xếp, đề nghị xác định nhiệm vụ quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thời kỳ 2021-2030 thuộc phạm vi quản lý và lập dự toán kinh phí thực hiện kèm theo thuyết minh cơ sở tính toán gửi cơ quan tài chính cùng cấp để có căn cứ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán năm 2021 hoặc năm 2022.

Nguồn kinh phí được đảm bảo theo phân cấp hiện hành phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước: Ngân sách Trung ương đảm bảo cho các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thuộc nhiệm vụ chi của Trung ương; ngân sách địa phương đảm bảo cho các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thuộc nhiệm vụ chi của địa phương.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ cho việc lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 119/NQ-CP.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc về các nội dung nêu tại điểm 1, 2 và 3 trên đây, đề nghị các các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.