Hướng dẫn về chính sách thuế với hàng gia công ở nước ngoài

Theo mof.gov.vn

Sau khi nhận được Công văn số 184/ITC của Công ty TNHH Itochu Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 1673/TXNK-CST nhằm tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Tại Công văn số 1673/TXNK-CST, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Thứ nhất, về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đặt gia công tại nước ngoài: Căn cứ quy định tại Điều 80 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 thì tất cả các loại hàng hóa đều có thể được gia công, trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì thương nhân được đặt gia công ở nước ngoài các loại hàng hóa đã được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam để kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định tại điểm 5 mục II Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận gia công, gia công lại sản phẩm phù hợp với mục tiêu quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

Cụ thể là được nhận gia công cho thương nhân nước ngoài, nhận gia công và gia công lại cho thương nhân trong nước; được thuê gia công trong nước, đặt gia công ở nước ngoài một hoặc nhiều công đoạn sản xuất mà máy móc, thiết bị của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa đáp ứng được về số lượng hoặc chất lượng.

Theo mục 2 Giấy chứng nhận đầu tư số 4313361871 ngày 13/01/2016 thì nhà đầu tư chỉ được thực hiện hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, nhận ủy thác xuất khẩu và nhận ủy thác nhập khẩu đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa Nhà đầu tư được cấp phép thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.

Như vậy, căn cứ theo các quy định và Giấy chứng nhận đầu tư số 4313361871 ngày 13/01/2016 thì Công ty TNHH Itochu Việt Nam (doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài) chưa đủ điều kiện để thực hiện hoạt động đặt gia công sản phẩm ở nước ngoài (Giấy chứng nhận đầu tư không quy định các nội dung về gia công hàng hóa), đề nghị Công ty liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn.

Thứ hai, về việc hoàn tiền thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công:

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 16, Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; Điều 11, Điều 33 đến Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì không quy định hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu để gia công.