Hướng dẫn về thuế thu nhập từ đầu tư vốn

Theo mof.gov.vn

Cục Thuế Bình Dương vừa có Công văn số 15971/CT-TT&HT ngày 15/09/2017 gửi Công ty TNHH TSM VIỆT NAM trả lời về vấn đề thuế thu nhập từ đầu tư vốn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trước đó, Cục Thuế Bình Dương nhận Công văn số 002/08/2017 ngày 31/08/2017 của Công ty TNHH TSM Việt Nam hỏi về việc thuế thu nhập từ đầu tư vốn.

Đối với những vấn đề mà Công ty TNHH TSM Việt Nam băn khoăn, Cục Thuế Bình Dương cho biết, tại khoản 1, khoản 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính quy định về thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài thì nhà đầu tư nước ngoài được chuyển hàng năm số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính, sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Doanh nghiệp nơi nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vốn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật liên quan đến thu nhập hình thành nên khoản lợi nhuận mà nhà đầu tư nước ngoài chuyển ra nước ngoài.

Tại Điều 5 Thông tư 186/2010/TT-BTC về thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài thì nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thực hiện thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc.

Tại khoản 6, Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính có quy định về thu nhập được miễn thuế thì thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra, Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân...

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH TSM Việt Nam có phát sinh lợi nhuận và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước thì được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài Công ty TNHH TSM Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu quy định tại Thông tư 186/2010/TT-BTC.

Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài thì khi chia lợi nhuận Công ty không phải nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, Công ty TNHH TSM Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại điểm d khoản 1 điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. Hồ sơ khai thuế TNCN Công ty TNHH TSM Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, từ ngày 30/7/2015 Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.