Kho bạc Nhà nước chủ động bước vào chặng nước rút

Nguyên Ngọc - Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 9/2019

Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho hệ thống Kho bạc Nhà nước trong những tháng cuối năm 2019 là hết sức nặng nề, nhất là trong bối cảnh hệ thống Kho bạc triển khai sắp xếp, tổ chức bộ máy từ ngày 01/10/2019. Vì vậy, ông Tạ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu: Thủ trưởng và cán bộ chủ chốt trong hệ thống phải nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm; tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách của toàn ngành Tài chính...

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tạ Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị giao ban đánh giá công tác 9 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống trong những tháng cuối năm.
Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tạ Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị giao ban đánh giá công tác 9 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống trong những tháng cuối năm.

Tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác

Bám sát kế hoạch và nhiệm vụ được giao, trong 8 tháng đầu năm 2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã chủ động, phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó đã đạt được một số chỉ tiêu quan trọng sau:

Về quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN): Trên cơ sở dự toán thu NSNN, KBNN các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Lũy kế thu NSNN tính đến 31/8/2019, trong cân đối đạt 1.003.058 tỷ đồng, bằng 71,07% so với dự toán năm, trong đó: Thu nội địa trong cân đối (không tính dầu thô) đạt 811.490 tỷ đồng, bằng 69,15% so với dự toán năm; thu từ dầu thô đạt 38.334 tỷ đồng, bằng 85,95% so với dự toán năm; thu từ xuất nhập khẩu đạt 235.041 tỷ đồng, bằng 78,22% so với dự toán năm (hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đạt 85.214 tỷ đồng, bằng 76,56% dự toán giao).

Về kiểm soát chi NSNN: Bám sát các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019, trong 08 tháng đầu năm 2019, hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) và chi thường xuyên, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, cụ thể:

- Đối với chi thường xuyên: Tính đến 31/8/2019, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát đạt 570.814 tỷ đồng, đạt 54,7% dự toán chi thường xuyên qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). Thông qua công tác này, các đơn vị KBNN đã phát hiện trên 8 nghìn khoản chi chưa đủ thủ tục và đã yêu cầu bổ sung theo quy định; số tiền thực từ chối thanh toán là 24,5 tỷ đồng.

- Đối với chi đầu tư XDCB: Tính đến 31/8/2019, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2019 qua KBNN là 153.817,7 tỷ đồng, đạt 41,5% kế hoạch, trong đó: Nguồn Chính phủ giao giải ngân là 152.784,6 tỷ đồng, đạt 41,5% kế hoạch Chính phủ giao. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 33,5 tỷ đồng, do chủ đầu tư đề nghị thanh toán chưa đúng chế độ quy định.

Cùng với tăng cường quản lý thu – chi ngân sách, trong 8 tháng đầu năm 2019, KBNN còn quyết liệt triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVC) tại tất cả các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với KBNN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và KBNN thành phố, quận, thị xã; Chủ động nâng cấp, hoàn thiện hiệu năng chương trình DVC; tích cực tuyên truyền, chủ động triển khai DVC. Tính đến 31/8/2019, trong toàn hệ thống KBNN đã có 40.273/117.984 đơn vị đăng ký sử dụng DVC chiếm tỷ lệ 34,13% tổng số đơn vị giao dịch.

Ngoài ra, trong 8 tháng đầu năm 2019, KBNN cũng đã tập trung đẩy mạnh các công tác xây dựng Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 – 2030; sắp xếp tổ chức bộ máy KBNN cấp tỉnh, huyện theo phương án đã được Bộ Tài chính phê duyệt; triển khai lập Báo cáo tài chính nhà nước...

Đảm bảo công việc thông suốt

Khái quát về tình hình hoạt động trong những tháng đầu năm; nhận diện những cơ hội và thách thức trước mắt và lâu dài của hệ thống KBNN; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Tổng Giám đốc KBNN nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho ngành Tài chính nói chung và hệ thống KBNN nói riêng từ nay đến cuối năm 2019 là hết sức nặng nề. Do vậy, lãnh đạo KBNN các cấp cần làm tốt công tác tư tưởng đối với công chức, người lao động để đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững ổn định chính trị đơn vị; đảm bảo công việc được thông suốt.

Lưu ý đến mốc thời gian ngày 01/10/2019, khi KBNN sắp xếp, tổ chức bộ máy theo quyết định của Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Tạ Anh Tuấn yêu cầu: Các cơ quan đơn vị trong hệ thống cần tăng cường sự phối hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững truyền thống của KBNN, hết lòng vì sự nghiệp chung vượt qua những khó khăn, thách thức thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2019 và trong giai đoạn tới. Theo đó, thủ trưởng KBNN các cấp cần gương mẫu, nêu gương trong thực thi công vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; đặc biệt phải dân chủ, khách quan, công tâm trong công tác bổ nhiệm, bố trí, phân công nhiệm vụ cho công chức.

Đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra, các cấp KBNN cần tiếp tục tăng cường công tác phòng ngừa rủi ro; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ nhằm phát hiện, chấn chỉnh và kịp thời khắc phục các sai sót, tồn tại.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cần tăng cường đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực; Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức trẻ, đặc biệt đối với cán bộ cấp chiến lược nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức để có đội ngũ làm nòng cốt cho quá trình cải cách hệ thống KBNN, xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030…