Kho bạc Nhà nước giảm mạnh hồ sơ quá hạn nhờ hoạt động giám sát từ xa

Thùy Linh

Việc thực hiện giám sát từ xa toàn bộ quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ, chứng từ kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước đã giúp giảm mạnh số hồ sơ quá hạn. Đồng thời, ý thức, kỷ cương, kỷ luật trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cán bộ, viên chức Kho bạc Nhà nước thực hiện trong công tác kiểm soát chi đã được cải thiện đáng kể.

Giảm mạnh số hồ sơ quá hạn

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã triển khai có hiệu quả việc giám sát từ xa hoạt động nghiệp vụ KBNN nhờ phân tích, tổng hợp thông tin, dữ liệu thông qua hệ thống công nghệ thông tin tập trung tại KBNN và thông qua hệ thống báo cáo.

Cụ thể như: giám sát từ xa việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua dịch vụ công trực tuyến (từ tiện ích tra cứu dữ liệu dịch vụ công trực tuyến); giám sát từ xa điện tra soát trong thanh toán với ngân hàng trên cơ sở phân tích, tổng hợp dữ liệu trên chương trình thanh toán song phương điện tử; giám sát từ xa việc quản lý, sử dụng chứng thư số...

Trong đó, KBNN đã thực hiện giám sát từ xa toàn bộ quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ, chứng từ kiểm soát chi ngân sách nhà nước trên dịch vụ công trực tuyến từ tháng 10/2021. Cụ thể: giám sát việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến đảm bảo không muộn hơn 8 giờ làm việc (theo quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ); giám sát hồ sơ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến bị trả lại nhiều lần; giám sát hồ sơ quá hạn xử lý (theo quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ). Việc khai thác dịch vụ công trực tuyến để phục vụ công tác kiểm tra giám sát là cách làm mới trong hoạt động thanh tra, kiểm tra của toàn hệ thống, là bước khởi đầu thực hiện điện tử hóa công tác kiểm tra, giám sát, hướng tới kiểm tra theo phương thức điện tử, phù hợp với lộ trình thực hiện KBNN điện tử, hướng tới KBNN số.

Tại một số địa phương, công tác này đã được các KBNN thực hiện nghiêm túc và thu được nhiều kết qủa đáng kể. Đơn cử như tại KBNN Thái Nguyên, tính đến tháng 3/2023 đã không còn phát sinh hồ sơ bị từ chối nhiều lần (từ 4 lần đến trên 10 lần); số lượng hồ sơ từ chối 3 lần giảm 97,2%; số lượng hồ sơ từ chối 2 lần giảm 94%.

Hay như tại Đắk Lắk, tính từ tháng 3/2022 đến nay, các đơn vị KBNN trên địa bàn tỉnh này đã tiếp nhận 513.506 hồ sơ, chứng từ kiểm soát chi và thực hiện thanh toán thông qua dịch vụ công trực tuyến. Trong đó hồ sơ giao dịch trước hạn và đúng hạn là 505.568 hồ sơ, hồ sơ giao dịch quá hạn là 7.938 hồ sơ. Như vậy, hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn chiếm 98,45% và hồ sơ quá hạn chỉ còn chiếm 1,55%.

Theo đánh giá của KBNN, qua việc thực hiện giám sát từ xa, ý thức, kỷ cương, kỷ luật trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước đã được cải thiện đáng kể. Ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự nghiên cứu, học hỏi của đội ngũ công chức KBNN đã được nâng lên rõ rệt, qua đó đã nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao từ phía khách hàng giao dịch.

Nâng cao hiệu quả giám sát từ xa

Để đẩy mạnh hoạt động giám sát từ xa quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua

KBNN, ngày 24/2/2023, KBNN đã ban hành Công văn số 1010/KBNN-TTKT về việc đẩy mạnh hoạt động giám sát từ xa tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Theo đó, để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát từ xa tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua KBNN, lãnh đạo KBNN đề nghị KBNN các tỉnh, thành phố và Sở Giao dịch KBNN thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy mạnh triển khai hoạt động giám sát này.

KBNN cho biết sẽ phân cấp cho KBNN các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đồng thời, yêu cầu Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố chủ động quyết định tần suất giám sát tại các đơn vị thuộc và trực thuộc phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý.

Theo KBNN, hiện kết quả giám sát từ xa tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá công chức; là cơ sở để KBNN và KBNN tỉnh, thành phố xem xét, quyết định kiểm tra đột xuất các KBNN trực thuộc. Để thực hiện các yêu cầu này, tại các KBNN trực thuộc, lãnh đạo đơn vị đã yêu cầu các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện nghiêm túc, đúng quy định Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn hiện hành để giảm bớt các sai sót về tiêu chuẩn, định mức… tránh việc hồ sơ bị trả lại nhiều lần dẫn đến quá hạn. Đồng thời, đơn vị cũng yêu cầu cơ quan tài chính cần kịp thời nhập phần dự toán bổ sung, điều chỉnh và hệ thống Tabmis cho các đơn vị sử dụng ngân sách, tránh dồn khối lượng công việc phát sinh vào những tháng cuối năm gây ra rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện dự toán năm của đơn vị cũng như việc kiểm soát thanh toán của kho bạc.

Đặc biệt, để làm tốt nhiệm vụ được giao, từng giao dịch viên tại mỗi KBNN đều phải tăng cường mối quan hệ phối hợp, hướng dẫn khách hàng, nhất là các đơn vị cấp xã, phường về nghiệp vụ kiểm soát, hạch toán kế toán và thanh toán cũng như cách thức nhận - gửi hồ sơ, chứng từ, kể cả nghiệp vụ xử lý sai lầm qua dịch vụ công. Đồng thời thông báo kịp thời đến các đơn vị giao dịch cập nhật, nâng cấp chương trình dịch vụ công nhằm hạn chế tối đa việc từ chối nhiều lần, thanh toán trùng hoặc tồn tại hồ sơ quá hạn xử lý.

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 5/2023