Xây dựng quy chế giám sát từ xa các mặt hoạt động Kho bạc Nhà nước

Thùy Linh

Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang xây dựng dự thảo quy chế giám sát từ xa các mặt hoạt động để kịp thời phát hiện tồn tại, sai sót, vi phạm.

Mục đích của việc giám sát từ xa là để xem xét, đánh giá việc tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh Thuỳ Linh.
Mục đích của việc giám sát từ xa là để xem xét, đánh giá việc tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh Thuỳ Linh.

KBNN cho biết, mục đích của việc giám sát từ xa là để xem xét, đánh giá việc tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN trong các mặt hoạt động.

Đồng thời, kịp thời phát hiện tồn tại, sai sót, vi phạm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ KBNN đảm bảo phù hợp với thực tiễn; cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời tồn tại, sai sót, vi phạm. Đây cũng là cơ sở để xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất có trọng tâm, trọng điểm, từng bước đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát trong toàn hệ thống KBNN.

Cùng với đó, theo KBNN, yêu cầu của việc giám sát từ xa là bảo đảm tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN; Bảo đảm tập trung, thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện giám sát từ xa; Bảo đảm tính chủ động, thường xuyên, liên tục, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ; không làm cản trở hoạt động bình thường của KBNN các cấp.

Việc giám sát từ xa cũng sẽ giúp KBNN kịp thời phát hiện tồn tại, sai sót, vi phạm trong các mặt hoạt động để kiểm tra, xác minh và báo cáo lãnh đạo KBNN các cấp xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho đối tượng giám sát từ xa thuyết minh, giải trình liên quan đến tồn tại, sai sót, vi phạm.

Trong quá trình thực hiện giám sát từ xa, KBNN sẽ sử dụng tối đa công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả phối hợp và tăng cường chất lượng giám sát từ xa.

Tại dự thảo Quy chế, KBNN quy định phạm vi giám sát từ xa như sau:

Tại cơ quan KBNN: Vụ Thanh tra Kiểm tra thực hiện giám sát từ xa các đơn vị, các mặt hoạt động trong toàn hệ thống KBNN. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan KBNN (trừ Vụ Thanh tra Kiểm tra) thực hiện giám sát từ xa các mặt hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ trong toàn hệ thống KBNN.

Tại KBNN tỉnh: Phòng Thanh tra Kiểm tra thực hiện giám sát từ xa các đơn vị thuộc và trực thuộc (các phòng thuộc văn phòng KBNN tỉnh và các KBNN huyện). Các phòng nghiệp vụ KBNN tỉnh (trừ phòng Thanh tra Kiểm tra) thực hiện giám sát từ xa các mặt hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ tại các KBNN huyện trực thuộc.

Về hình thức giám sát từ xa, KBNN quy định giám sát từ xa thường xuyên là việc chủ thể giám sát từ xa thực hiện hoạt động giám sát một cách thường xuyên, liên tục. Trong khi đó, giám sát từ xa đột xuất là việc chủ thể giám sát từ xa thực hiện giám sát đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo KBNN các cấp hoặc thực hiện giám sát theo yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ.

 

Nội dung giám sát từ xa được KBNN quy định trong dự thảo gồm 11 hoạt động và nghiệp vụ như: Hoạt động giao nhận, giải quyết thủ tục hành chính KBNN thực hiện qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; Nghiệp vụ kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi của ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác qua KBNN theo quy định của pháp luật; Nghiệp vụ kế toán NSNN, quyết toán ngân sách nhà nước, tổng kế toán nhà nước; Hoạt động giao dịch, thanh toán trong và ngoài hệ thống KBNN; Nghiệp vụ quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước; Nghiệp vụ quản lý an toàn kho quỹ; Công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành; Công tác công nghệ thông tin; công tác tổ chức cán bộ; Công tác thanh tra, kiểm tra; Các mặt hoạt động khác.