Kho bạc Nhà nước Hà Nam cải cách bộ máy hành chính, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ


Nhờ sự chủ động phối hợp với các cơ quan, sở, ngành trên địa bàn, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Hà Nam đã thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Kho bạc Nhà nước, của chính quyền Tỉnh trong việc tập trung thu ngân sách nhà nước, kiểm soát chi.

Nhiều nỗ lực trong sắp xếp tổ chức bộ máy tại Kho bạc Nhà nước Hà Nam.
Nhiều nỗ lực trong sắp xếp tổ chức bộ máy tại Kho bạc Nhà nước Hà Nam.

Nối tiếp những thành quả đã đạt được, Kho bạc Nhà nước Hà Nam tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thu, chi ngân sách nhà nước, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin gắn chú trọng đào tạo cán bộ để nâng cao chất hoạt động…

Nhiều nỗ lực trong sắp xếp tổ chức bộ máy tại Kho bạc Nhà nước Hà Nam

Theo báo cáo Hội nghị báo cáo tình hình triển khai hoạt động kho bạc nhà nước (KBNN) trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong điều kiện thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương 6 (khóa XII) và công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công nghệ: Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, KBNN và sự phối hợp của các cấp ngành từ Trung ương đến địa phương, KBNN Hà Nam đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, cải cách hành chính.

Cùng với đó, KBNN Hà Nam còn tập trung cải cách thu - chi NSNN, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và thanh tra chuyên ngành. Đáng chú ý, từ năm 2015 đến nay, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, KBNN Hà Nam đã xóa bỏ 3 đầu mối cấp phòng thuộc KBNN tỉnh, 15 tổ thuộc KBNN huyện; giảm 3 chức danh Trưởng phòng KBNN Tỉnh, 15 chức danh tổ trưởng và 15 chức danh tổ phó thuộc KBNN huyện; cơ cấu tổ chức bộ máy ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất, đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ diễn ra bình thường không gây phiền hà, ách tắc cho khách hàng đến giao dịch tại Kho bạc. Sau khi xóa bỏ các tổ, tại KBNN huyện hoạt động theo mô hình chuyên viên; xóa bỏ Phòng Giao dịch tại KBNN Tỉnh.

Tập trung đầy đủ các khoản thu, kiểm soát, thanh toán đảm bảo đúng quy định

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, trong thời gian qua, KBNN, cùng với sự chủ động phối hợp với cơ quan thu trên địa bàn, KBNN Hà Nam đã tổ chức công tác thu NSNN; sử dụng hiệu quả các công cụ hỗ trợ thu, thực hiện hạch toán đầy đủ, điều tiết kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách.

Tính đến ngày 30/9/2018, tổng thu NSNN trên toàn tỉnh Hà Nam là 13.332 tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách trung ương là 1.105 tỷ đồng, ngân sách Tỉnh là 8.163 tỷ đồng, ngân sách huyện là 2.821 tỷ đồng, ngân sách xã là 1.243 tỷ đồng. Thực thu NSNN là 5.642 tỷ đồng, đạt hơn 85% so với dự toán Trung ương giao và bằng gần 83% so với dự toán HĐND giao...”.

Cùng với đó, trong năm 2018, theo chỉ đạo của KBNN, KBNN Hà Nam đã tập trung phổ biến đến các đơn vị sử dụng ngân sách và thực hiện kiểm soát thanh toán theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” cho từng lần thanh toán. Theo đó, đã rút ngắn thời gian kiểm soát thanh toán xuống còn một ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp hợp lệ của đơn vị, góp phần tạo điều kiện cho các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư.

Từ 2015 đến nay, KBNN Hà Nam đã xóa bỏ 3 đầu mối cấp phòng thuộc KBNN tỉnh, 15 tổ thuộc KBNN huyện; giảm 3 chức danh Trưởng phòng KBNN Tỉnh, 15 chức danh tổ trưởng và 15 chức danh tổ phó thuộc KBNN huyện; cơ cấu tổ chức bộ máy ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất, đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ diễn ra thông suốt, thuận tiện.

Về kết quả thực hiện dự toán chi NSNN: Về chi đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến hết tháng 9/2018, tổng số vốn theo kế hoạch năm 2018 KBNN Hà Nam đã giải ngân được 1.886/3.305 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch. Đối với chi thường xuyên, đã thanh toán được 3.798/5.167 tỷ, đạt 73% dự toán giao...

Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy, hiện đại hóa nghiệp vụ

Đánh giá cao những nỗ lực và sự phối hợp chặt chẽ của KBNN Hà Nam trong thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách thời gian qua, ông Tạ Anh Tuấn - Tổng giám đốc KBNN nêu rõ: Quan điểm của Bộ Tài chính nói chung và của KBNN nói riêng là luôn chỉ đạo các cơ quan tài chính ngành dọc trên địa bàn, cần phải tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong hoạt động chuyên môn, một mặt hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành; đồng thời, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thời gian tới, KBNN Hà Nam cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, rà soát lại công việc của năm 2018, đặc biệt tập trung trong tháng 10, 11 để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2018; tháng 12 chuẩn bị cho công tác khóa sổ, quyết toán cuối năm.

Thứ hai, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, đặc biệt là về công tác thu, chi NSNN. Bên cạnh việc phối hợp tốt với các cơ quan thu để thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chú trọng công tác chi, trong đó, phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; nắm chắc tình hình giải ngân vốn đầu tư, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc...

Thứ ba, tăng cường cải cách hành chính trên cả 2 lĩnh vực thu và chi NSNN: Đối với công tác thu, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thương mại để mở rộng cả về không gian và thời gian thu, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có thể nộp NSNN ở bất kỳ thời điểm nào và không gian nào. Đối với chi NSNN, cần tăng cường cải cách chi NSNN; thực hiện tốt chủ trương "thanh toán trước, kiểm soát sau" đối với chi đầu tư; giải ngân trong ngày những khoản chi đầu tư có đầy đủ hồ sơ, chứng từ.

Trong giai đoạn 2019 - 2020, hệ thống KBNN sẽ ứng dụng công nghệ thông tin 100% vào các thủ tục hành chính của kho bạc và đến năm 2020 sẽ được ứng dụng trên cấp độ 4; đưa chương trình ứng dụng dịch vụ công hướng tới kiểm soát chi điện tử và trong hoạt động kho bạc. Vì vậy, Lãnh đạo KBNN đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Nam tham gia vào dịch vụ công để công khai, minh bạch thủ tục hành chính và giảm thiểu chi phí, ngăn ngừa rủi ro trong quá trình hoạt động.

Việc thực hiện dịch vụ công điện tử sẽ ngăn ngừa được rủi ro trong quá trình hoạt động thực hiện kiểm soát chi NSNN, hướng tới hình thành KBNN điện tử năm 2020. Sau năm 2020, hệ thống KBNN hướng tới mô hình kho bạc hiện đại, thực hiện trên nền tảng công nghệ số.

Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nhằm phòng ngừa và phát hiện rủi ro trong quá trình hoạt động.

Thứ năm, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, thực hiện luân phiên, luân chuyển công tác cán bộ, để có được lực lượng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện cải cách. 

Tài liệu tham khảo:

  1. Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
  2. Kho bạc Nhà nước Hà Nam (2018), Báo cáo Hội nghị báo cáo tình hình triển khai hoạt động KBNN trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong điều kiện thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương 6 khóa XII và công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công nghệ (17/10/2018);
  3. Các website: mof.gov.vn, vst.gov.vn, baohaiquan.vn, tapchitaichinh.vn…