Kho bạc Nhà nước tăng cường phòng, chống tham nhũng

Đỗ Hoàng

Xác định những lĩnh vực trong Ngành có thể phát sinh tham nhũng, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành các quy định về kỷ cương, kỷ luật, đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức; đồng thời, tăng cường thanh kiểm tra, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng.

KBNN đã ban hành quy định về kỷ cương, kỷ luật, đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức
KBNN đã ban hành quy định về kỷ cương, kỷ luật, đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức

Nhằm tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, KBNN đã xây dựng kế hoạch, chương trình phổ biến, thông tin, tuyên truyền quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức về công tác phòng, chống tham nhũng theo Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, KBNN đã xác định những lĩnh vực có thể phát sinh hành vi tham nhũng trong hệ thống tập trung ở một số vị trí và nghiệp vụ nhất định, trên cơ sở đó, ban hành chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, trong hệ thống. Đồng thời, ban hành quy định 10 điều kỷ luật của ngành KBNN để mỗi cán bộ, công chức xác định rõ định hướng, tu dưỡng, rèn luyện; triển khai các lớp bồi dưỡng về văn minh, văn hóa công sở cho 100% cán bộ, công chức.

Cùng với đó, hệ thống KBNN đã nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công nghệ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả những hành vi tham ô, tham nhũng, lãng phí, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tiền, tài sản của nhà nước giao KBNN quản lý.

Đặc biệt, để thực hiện tốt Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, KBNN cũng đã tăng cường chỉ đạo việc triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra và xây dựng cơ chế giám sát nhằm phát hiện hành vi vi phạm của công chức, viên chức thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý.

Trong đó, tập trung chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra nhất là thanh tra chuyên ngành theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tránh tình trạng chồng chéo, gây phiền hà sách nhiễu trong hoạt động thanh tra kiểm tra. Tăng cường thanh tra kiểm tra về công vụ công chức nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc công chức viên chức không được làm, trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ…

Đồng thời, lồng ghép việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg vào các cuộc kiểm tra thường xuyên, định kỳ. Trong đó, năm 2019, KBNN đã tiến hành 390 cuộc kiểm tra, giám sát, đôn đốc với 320 cơ quan, đơn vị.

Thời gian tới, KBNN tiếp tục tăng cường kiểm tra trong nội bộ hệ thống và thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, thuộc trách nhiệm của KBNN, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác tự kiểm tra về phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.