Kho bạc Nhà nước tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số


“Hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy trình nghiệp vụ theo Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2021-2030; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống Kho bạc Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị” – Là mục tiêu và phương châm hành động hệ thống Kho bạc Nhà nước đặt ra trong năm 2022.

Công chức Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát các thủ tục thanh toán vốn ngân sách.
Công chức Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát các thủ tục thanh toán vốn ngân sách.

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Dự báo, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khủng hoảng về tài chính, tiền tệ, nợ công trên phạm vi toàn cầu. Ở trong nước, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế có nguy cơ chậm phục hồi, suy giảm tăng trưởng nếu không kiểm soát được dịch bệnh một cách cơ bản để mở cửa trở lại nền kinh tế; rủi ro lạm phát gia tăng.

Lường trước những khó khăn, thách thức đó, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã xác định mục tiêu và phương châm hành động là: “Hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy trình nghiệp vụ theo Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2021-2030; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống Kho bạc Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị”.

Hiện thực hóa mục tiêu và phương châm trên, Kho bạc Nhà nước đã đề ra 9 nhóm giải pháp trọng tâm tập trung thực hiện quyết liệt trong năm 2022 như sau:

Thứ nhất, tập trung xây dựng đề án, chính sách và các quy trình nghiệp vụ, trong đó đẩy mạnh việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2021-2030 và triển khai các nhiệm vụ theo lộ trình được phê duyệt

Thứ hai, tổ chức điều hành quản lý Quỹ Ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công; Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022; Tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại; mở rộng phạm vi địa bàn bắt buộc chi trả thanh toán cá nhân qua tài khoản tại ngân hàng. Theo dõi chặt chẽ tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, tổng hợp, báo cáo, tham mưu kịp thời, chính xác các thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành quỹ ngân sách nhà nước của các cấp lãnh đạo...

Thứ ba, hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước; tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước chặt chẽ, an toàn, minh bạch, chủ động và hiệu quả. Hoàn thành kế hoạch huy động vốn năm 2022 do Bộ Tài chính giao, đảm bảo tuân thủ quy định giới hạn tỷ lệ kỳ hạn theo nghị quyết của Quốc hội và các chỉ tiêu kỳ hạn theo hướng đảm bảo an toàn bền vững nền tài chính quốc gia. Điều hành lãi suất phát hành hợp lý, phù hợp với định hướng điều hành chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường, tiết kiệm chi phí vay cho ngân sách; thanh toán trái phiếu chính phủ đến hạn đảm bảo an toàn, chính xác và thuận lợi cho chủ sở hữu trái phiếu. Tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống, gắn kết giữa quản lý ngân quỹ với quản lý ngân sách và quản lý nợ; nâng cao chất lượng dự báo dòng tiền; triển khai thực hiện tốt quy trình quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý ngân quỹ.

Thứ tư, tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác; thực hiện tốt công tác tổng hợp, lập Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, Báo cáo tài chính nhà nước năm 2020.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước. Triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của hệ thống Kho bạc Nhà nước; Hoàn thiện cơ chế chính sách theo hướng cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chia sẻ thông tin, dữ liệu điện tử nhằm đơn giản hóa về hồ sơ, thủ tục hành chính và nội dung kiểm soát thanh toán, rút ngắn thời gian giải quyết. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến xây dựng và triển khai cổng dữ liệu phục vụ quy trình thanh toán lương, thanh toán tự động điện, nước, viễn thông qua dịch vụ công trực tuyến; gia tăng các tiện ích để hỗ trợ cho người sử dụng. Tổ chức công bố, công khai, cập nhật, niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; tăng cường hướng dẫn, giải thích, cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức giao dịch với Kho bạc Nhà nước, đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi. 

Thứ sáu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ; Đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao cho Kho bạc Nhà nước quản lý.

Thứ bảy, thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đánh giá, bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức; công tác luân phiên, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công việc theo đúng quy định... Tăng cường kỷ cương kỷ luật trong thực hiện công vụ của cán bộ công chức; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thứ tám, tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao; Nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế và thông tin tuyên truyền.

Thứ chín, chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để duy trì hoạt động Kho bạc Nhà nước các cấp an toàn, thông suốt.

(*) Đặng Thị Dịu

(**) Bài đăng trên Tạp chí Tài chính số kỳ 1+2 tháng 2/2022.