Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 20 tỷ đồng chi sai quy định

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), công tác kiểm soát chi thường xuyên trong 3 tháng đầu năm 2014, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 145.468 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN. Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN), các đơn vị KBNN đã phát hiện 9.924 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 20 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 3/2014, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 55.350 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 3.800 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 5 tỷ đồng.

Về công tác thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 31/3/2014 chi đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 giải ngân qua hệ thống KBNN ước khoảng 45.350 tỷ đồng, trong đó, vốn xây dựng cơ bản giải ngân là 31.150 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân là 7.000 tỷ đồng; nguồn vốn khác giải ngân là 7.200 tỷ đồng.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối ước khoảng 40 tỷ đồng, số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

Kết quả huy động vốn cho NSNN và đầu tư phát triển, tính đến ngày 25/3/2014, KBNN huy động trái phiếu Chính phủ đạt tổng số 83.014,1 tỷ đồng. Riêng tháng 3/2014 huy động trái phiếu chính phủ đạt 31.125 tỷ đồng.