Kho bạc Nhà nước Vân Hồ: Quản lý ngân quỹ an toàn, hiệu quả

PV.

Phát huy truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức (CBCC); Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của KBNN Tỉnh, Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh; Sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành có liên quan, KBNN Vân Hồ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2016.

Năm 2016, KBNN Vân Hồ đã gặt hái nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2017.
Năm 2016, KBNN Vân Hồ đã gặt hái nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2017.
Đồng bộ các giải pháp trong quản lý điều hành ngân quỹ nhà nước

Ông Lã Xuân Thủy - Giám đốc KBNN Vân Hồ cho biết: Khối lượng chi năm 2016 tuy tương đối lớn nhưng đơn vị đã bám sát chương trình hành động của KBNN và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tài chính trên địa bàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ chính trí được giao.

Đối với nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách trên địa bàn Huyện, KBNN Vân Hồ đã bám sát kế hoạch, dự toán NSNN được giao đầu năm, giám sát chặt chẽ các nguồn vốn trong thanh toán để tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương trong đánh giá tình hình và chỉ đạo, điều hành ngân sách, từ đó bố trí đầy đủ vốn, tiền mặt, tiền gửi, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi trả, thanh toán của các cấp ngân sách, tổ chức xã hội trên địa bàn. 

Không những thế, KBNN Vân Hồ còn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách để nắm bắt, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN; Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền về những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm soát chi NSNN; nghiêm cấm các hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư. 

Đồng thời, đơn vị thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ công chức phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần yêu ngành, yêu nghề, tương trợ giúp đỡ nhau giải quyết tốt các công việc liên quan giữa các bộ phân, giữa các cá nhân; Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, chấp hành nghiêm quy trình nghiệp vụ, nghiêm chỉnh thực hiện đúng 10 điều kỷ luật của ngành và thực hiện tốt những điều cần xây, cần chống trong ngành KBNN.

Ngoài ra, đẩy mạnh phối hợp và đôn đốc các đơn vị sử dụng ngân sách rà soát, đối chiếu lại số dự toán kinh phí thường xuyên được giao trong năm 2015. Qua công tác rà soát số liệu được chính xác dẫn đến công tác quyết toán năm 2015 hạn chế được sai sót và báo cáo gửi về Kho bạc cấp trên kịp thời.

Thực hiện chương trình thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu với Ngân Hàng. Các đồng chí trực tiếp làm nghiệp vụ, kết hợp với việc thực hiện nghiêm túc, tuân thủ theo đúng quy trình kế toán thanh toán điện tử của KBNN từ khâu tiếp nhận, lập chứng từ trên các phần mềm ứng dụng, chuyển hóa từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử nên nhìn chung cho đến thời điểm này, phương thức thanh toán đã cơ bản ổn định, khai thác được các tiện ích của chương trình, đáp ứng các yêu cầu quản lý về thu, chi NSNN.

Những kết quả đạt được

Được sự chỉ đạo sát sao và hiệu quả của Ban Lãnh đạo, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý điều hành ngân quỹ nhà nước, năm 2016, KBNN Vân Hồ đã gặt hái nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2017.

Tổng thu NSNN năm 2016 thực hiện là 236.142.816 ngàn đồng, đạt 85.6 % so víi kế hoạch được giao, trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt 399.755 ngàn đồng, thu ngân sách Tỉnh là 5.946.973 ngàn đồng, thu ngân sách Huyện đạt 377.127.235 ngàn đồng; Nguồn chi thường xuyên đã triển khai là 27.147847 ngàn đồng, chi đầu tư xây dựng cơ bản đã thực hiện là 25.025.725 ngàn đồng. 

Thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; Đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ, KBNN Vân Hồ đã tổ chức vận hành sử dụng tốt hệ thống TABMIS phục vụ các hoạt động nghiệp vụ giao dịch với khách hàng và khai thác các báo cáo phục vụ yêu cầu quản lý của lãnh đạo Kho bạc và các cấp, các ngành có liên quan; Thường xuyên phối hợp với cơ quan tài chính, đơn vị có quan hệ với ngân sách đối chiếu, rà soát đảm bảo số liệu báo cáo được thống nhất, đồng bộ. 

Công tác thanh toán trong nội bộ, với ngân hàng luôn đảm bảo an toàn, hiệu quả, thông suốt đáp ứng tốt yêu cầu nghiệp vụ; Việc khai thác báo cáo truy vấn số liệu, khai thác sổ chi tiết  kiểm tra đối chiếu số liệu trên chương trình TABMIS  thực hiện tốt, kế toán viên sử dụng đã thành thạo phục vụ tốt cho công tác kiểm tra và cung cấp số liệu kịp thời.

Thực hiện lộ trình cải cách hành chính của Chính phủ, của ngành Tài chính, KBNN Vân Hồ triển khai hiệu quả việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tổ chức niêm yết công khai các quy trình nghiệp vụ, hoạt động Kho bạc Nhà nước; Thực hiện tốt công tác hiện đại hóa gắn với cải cách hành chính trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh việc phối hợp và ủy nhiệm thu ngân sách qua hệ thống Ngân hàng tạo thuận lợi cho người nộp thuế. 

Đặc biệt, Ban lãnh đạo thường xuyên quan tâm thực hiện là đổi mới lề lối làm việc theo hướng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thường xuyên rà soát các văn bản chế độ hết hiệu lực, không phù hợp, không đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý, điều hành ngân sách. Xây dựng và thực hiện lịch tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý những ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính liên quan đến nghiệp vụ.

Phát huy những kết quả đạt được năm 2016, để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra năm 2017, KBNN Vân Hồ tập trung những nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là, đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản của Nhà nước giao cho Kho bạc quản lý. Thực hiện đúng các qui trình nghiệp vụ. Chấp hành nghiêm chế độ trực bảo vệ, công tác phòng chống bão lũ, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn trật tụ cơ quan;

Hai là, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi NSNN. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính, bộ ngành liên quan, Kho bạc Nhà nước và của địa phương trong quản lý, điều hành ngân sách.

Ba là, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi bằng tiền mặt, mua sắm, sửa chữa tài sản đúng theo chế độ quy định, đồng thời  giải quyết công việc nhanh gọn, tránh gây phiền hà cho khách hàng.

Bốn là, tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa cơ quan Thuế - Kho bạc Nhà nước -  NHTM trên địa bàn. Tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.