Kho bạc Nhà nước:

Quý I/2017, huy động trên 51 nghìn tỷ đồng cho ngân sách

PV.

Thông tin về hoạt động trong tháng 3 năm 2017, Kho bạc Nhà nước cho biết: Đến hết ngày 25/3/2017, toàn hệ thống đã huy động cho ngân sách nhà nước 51.330,5 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch năm (183.300 tỷ đồng).

Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Điện Biên.
Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Điện Biên.

Trong đó, huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ đạt 24.421 tỷ đồng vốn cho ngân sách nhà nước (NSNN) và cho đầu tư phát triển.

Về kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước (KBNN), ước tính đến ngày 31/3/2017, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát đạt 183.587 tỷ đồng, đạt 20,3% so với dự toán (dự toán chi thường xuyên năm 2017 là 902.880 tỷ đồng).

Trong đó, trung ương là 86.285 tỷ đồng, địa phương là 97.302 tỷ đồng (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 2.400 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 3,5 tỷ đồng.

Về tình hình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, KBNN ước tính: Đến ngày 31/3/2017, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống là khoảng 40.374,4 tỷ đồng, đạt 13,8% so với kế hoạch vốn năm 2017 Nhà nước giao (Kế hoạch Nhà nước giao năm 2017 đến thời điểm báo cáo là 291.869,1 tỷ đồng).

Trong đó: Vốn xây dựng cơ bản giải ngân là 35.525,1 tỷ đồng; Vốn trái phiếu chính phủ giải ngân là 0 tỷ đồng; Vốn chương trình mục tiêu giải ngân là 205,3 tỷ đồng; Nguồn vốn khác giải ngân là 4.644 tỷ đồng.

Được biết, thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 9,6 tỷ đồng, số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.