Không tính thuế đối với phế liệu của hàng sản xuất XK tiêu hủy

Theo baohaiquan.vn

Trả lời Cục Hải quan Tây Ninh về chính sách thuế đối với phế liệu của hàng sản xuất XK tiêu hủy, Tổng cục Hải quan cho biết, không quy định phế liệu, phế phẩm tiêu hủy phải kê khai nộp thuế NK cũng không phải kê khai nộp thuế GTGT.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên, Cục Hải quan Bắc Ninh. Nguồn: PV.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên, Cục Hải quan Bắc Ninh. Nguồn: PV.
Theo phản ánh của Hải quan Tây Ninh, Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK thì đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế NK không áp dụng đối với trường hợp hàng hóa XK từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa NK từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan.

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì miễn thuế đối với hàng hóa NK để gia công nhưng được phép tiêu hủy tại Việt Nam và thực tế đã tiêu hủy; Căn cứ khoản 49 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 71 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng XK khi bán, tiêu thụ nội địa được miễn thuế NK nhưng phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có).

Theo hướng dòng STT 13 mục IV dẫn tại công văn số 11567/TCHQ-TXNK ngày 08/12/2016 của Tổng cục Hải quan: Căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì phế liệu, phế phẩm từ nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa XK khi bán, tiêu thụ nội địa phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) với cơ quan Hải quan theo quy định về hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng.

Hải quan Tây Ninh thắc mắc, căn cứ quy định nêu trên thì việc tiêu hủy được thực hiện theo thủ tục quy định tại khoản 42 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, chưa có quy định về chính sách thuế đối với trường hợp tiêu hủy phế liệu thu được trong quá trình sản xuất theo loại hình sản xuất XK (bao gồm DN nội địa và DN chế xuất). Đơn vị này cũng đề nghị, đối với phế liệu thu được trong quá trình sản xuất của DN sản xuất XK nếu đem tiêu hủy hoàn toàn thì không phải kê khai nộp thuế NK.

Trả lời về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, về phế liệu của hàng sản xuất XK phải tiêu hủy, theo quy định tại khoản 49 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 71 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng XK khi bán, tiêu thụ nội địa được miễn thuế NK nhưng phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có).

Riêng về thuế NK, theo quy định nêu trên, không quy định phế liệu, phế phẩm tiêu hủy phải kê khai nộp thuế NK.

Về thuế GTGT, theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT. Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hợp phế liệu, phế phẩm phải tiêu hủy thì không phải kê khai nộp thuế GTGT.