Kho bạc Nhà nước Sơn La:

Kiểm soát chi chặt chẽ, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên

Minh Hà

Ông Nguyễn Thế Chất, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sơn La cho biết, năm 2016, Kho bạc Nhà nước Sơn La đã phối hợp với cơ quan tài chính các cấp tại địa phương tổ chức kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy trình đảm bảo tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công.

Tính đến ngày 15/2/2017, thu NSNN của Kho bạc Nhà nước Sơn La đạt 1.399 tỷ đồng, bằng 12% dự toán.
Tính đến ngày 15/2/2017, thu NSNN của Kho bạc Nhà nước Sơn La đạt 1.399 tỷ đồng, bằng 12% dự toán.

Hạch toán chính xác các khoản thu, chi ngân sách nhà nước

Trong thời gian qua, được sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và sự phối hợp của các đơn vị có liên quan, Kho bạc Nhà nước Sơn La đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN), Kho bạc Nhà nước Sơn La đã chủ động phối hợp với các ngân hàng thương mại triển khai thực hiện tốt đề án về phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân lựa chọn các hình thức nộp thuế vào NSNN, từ đó rút ngắn thời gian giao dịch và tăng cường công tác đảm bảo an toàn, chính xác về dữ liệu, góp phần quan trọng về cải cách thủ tục hành chính trong công tác thu NSNN.

Bên cạnh đó, đơn vị chủ động rà soát, đối chiếu và đôn đốc xử lý các khoản tạm thu chờ nộp ngân sách và tạm giữ chờ xử lý của các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời hạch toán thu NSNN trên 20 tỷ đồng từ tài khoản tạm thu, tạm giữ.

Kết quả thu NSNN năm 2016 của đơn vị đạt 10.202 tỷ đồng, bằng 97% dự toán, trong đó thu tại địa phương là 3.661 tỷ đồng, bằng 94% dự toán; thu từ trợ cấp cân đối là 6.541 tỷ đồng, bằng 100% dự toán.

Đáng chú ý, đa số các khoản thu lớn có tác động trực tiếp đến số thu trên địa bàn đều đạt và vượt tiến độ dự toán được giao như thu từ thuế công thương nghiệp đạt 746 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch; thu từ thuế tài nguyên thủy điện đạt 1.510 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch…

Trong công tác kiểm soát chi NSNN, trong năm 2016, Kho bạc Nhà nước Sơn La đã bám sát Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND Tỉnh về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN để chủ động phối hợp với cơ quan tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu cho các cấp chính quyền đại phương các giải pháp thực hiện.

Về những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm soát chi NSNN, Kho bạc Nhà nước Sơn La cũng chủ động báo cáo UBND Tỉnh và Kho bạc Nhà nước để đưa ra các giải pháp khắc phục. Cùng với đó, đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 4125/CT-KBNN của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với công chức hệ thống Kho bạc Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN, đảm bảo mọi khoản chi đều được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục và nội dung chi quy định.

Tính đến ngày 15/12/2016, dự toán chi NSNN được các cấp có thẩm quyền giao là 15.262 tỷ đồng. Kết quả chi NSNN của đơn vị đạt 11.304 tỷ đồng, bằng 74% dự toán. Trong đó, chi thường xuyên đạt 8.475 tỷ đồng, bằng 76% dự toán; chi đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia đạt 2.829 tỷ đồng, bằng 68% dự toán.

Để công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia được kịp thời, đúng chế độ quy định, Kho bạc Nhà nước Sơn La đã có văn bản hướng dẫn các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thực hiện công tác giải ngân theo các văn bản mới của Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan và thực hiện kiểm soát, thanh toán ngay sau khi chủ đầu tư gửi hồ sơ đến Kho bạc.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước Sơn La chỉ đạo các đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm, gắn với kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công chức làm công tác kiểm soát chi. Thông qua công tác kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước Sơn La đã phát hiện và từ chối 607 triệu đồng khoản chi sai chế độ, định mức.

Đảm bảo an toàn tiền, tài sản nhà nước

Ông Nguyễn Thế Chất cho biết, phát huy các kết quả đạt được, năm 2017, ngay từ những tháng đầu năm, đơn vị đã đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm để hướng tới xây dựng Kho bạc hiện đại, an toàn, hiệu quả.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước Sơn La chú trọng việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là quy trình thu, chi tiền mặt, quy trình kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN và quy trình thanh toán luân chuyển chứng từ qua hệ thống thanh toán điện tử, thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.

Bên cạnh đó, đơn vị chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý quỹ NSNN trên địa bàn đảm bảo đúng quy định của Luật NSNN và các bộ luật có liên quan, gắn với việc thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và giải pháp quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội.

Thêm vào đó, Kho bạc Nhà nước Sơn La tiếp tục phối hợp với cơ quan thuế và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tổ chức tốt công tác thu NSNN theo dự toán; thực hiện thu thuế theo nguyên tắc kết nối, trao đổi, đối chiếu thông tin dữ liệu điện tử về số thu, số đã thu NSNN giữa các đơn vị, đảm bảo các khoản thu được cập nhật kịp thời vào NSNN và hạch toán phân chia cho các cấp ngân sách đúng tỷ lệ quy định.

Ngoài ra, đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát các khoản chi NSNN đảm bảo mọi khoản chi có trong dự toán được giao, đúng định mức, chế độ đúng tính chất pháp lý, phù hợp với cơ chế quản lý điều hành và tiến độ dự toán được giao. Phối hợp với cơ quan tài chính và các đơn vị có liên quan xử lý số liệu thu, chi NSNN năm 2016 trong thời gian chỉnh lý quyết toán và lập báo cáo quyết toán ngân sách các cấp theo quy định của Luật NSNN.

Tính đến ngày 15/2/2017, thu NSNN của đơn vị đạt 1.399 tỷ đồng, bằng 12% dự toán. Trong đó, thu tại địa phương đạt 224 tỷ đồng, bằng 6% dự toán; thu trợ cấp cân đối đạt 1.175 tỷ đồng, bằng 16% dự toán. Chi NSNN đạt 1.170 tỷ đồng, bằng 9,4% dự toán. Trong đó, chi thường xuyên đạt 928 tỷ đồng, bằng 10% dự toán; chi đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia đạt 242 tỷ đồng, bằng 9% dự toán.