Kiểm tra tài chính tại tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài

PV.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1381/QĐ-BTC về Quy chế phối hợp kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

Công tác kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp về phạm vi đối tượng, thời gian và nội dung. Nguồn: Internet
Công tác kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp về phạm vi đối tượng, thời gian và nội dung. Nguồn: Internet
Theo đó, Quyết định quy định về hình thức, nội dung phối hợp giữa Bộ Tài chính và các cơ quan đơn vị lên quan trong kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Về nguyên tắc kiểm tra, Quyết định nêu rõ công tác kiểm tra bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp về phạm vi đối tượng, thời gian và nội dung, kịp thời khách quan và công khai minh bạch không gây cản trở ảnh hưởng các đến hoạt động bình thường của các cơ quan tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài đang trong quá trình kiểm tra.

Về nội dung kiểm tra, theo Quyết định sẽ tiến hành kiểm tra các tổ chức, dự án có vốn đầu tư nước ngoài về trị giá tài sản góp vốn các bên như giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản hữu hình, tài sản cố định vô hình…

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng có thể kiểm tra việc sử dụng đúng mục đích về hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu; tình hình thực hiện các khoản vay, như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp,…hay việc trích lập sử dụng các khoản dự phòng, khấu hao tài sản cố định, hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Bên cạnh đó, còn kiểm tra việc phân lợi nhuận đối với phần góp vốn của nhà nước trong tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài hoặc tình hình chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án của các bên góp vốn trong doanh nghiệp…

Tại Quyết định, Bộ tài chính đã đưa ra kế hoạch kiểm tra định kỳ việc thực hiện Quy chế. Cụ thể, vào tháng 10 hàng năm, Cục Tài chính doanh nghiệp sẽ phối hợp với Thanh tra Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra cho năm tiếp theo và trình Bộ Tài chính. Kế hoạch sau đó sẽ được gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 30/11 hàng năm.

Bộ Tài chính cũng cho biết, đến năm 2018, sau 1 năm tổ chức thực hiện Quy chế, Bộ sẽ phối hợp với các địa phương tổng kết đánh giá kết quả thực hiện. Nếu có phát sinh vướng mắc, Bộ Tài chính sẽ có đề xuất hướng điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với thực tế thực hiện.