VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Dự kiến sửa đổi phí quản lý và giám sát chứng khoán

Thời gian qua, thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục lập các "đỉnh cao"

Dự kiến sửa đổi phí quản lý và giám sát chứng khoán

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của Nhân dân với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, thay thế Thông tư số 272/2016/TT-BTC (ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính). Dự thảo bổ sung thu phí giám sát đối với chứng khoán phái sinh và chứng quyền có bảo đảm; bổ sung quy định thu phí giám sát hoạt động chứng khoán đối với ngân hàng thanh toán.

Quản lý quỹ góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán

Yếu tố dẫn dắt phát triển thị trường chứng khoán

Ứng công nghệ thông tin hiện đại hỗ trợ công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính cho biết, ngày 26/11/2019, Quốc hội đã thông qua Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 (thay thế Luật Chứng khoán năm 2006) và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Trong đó, quy định một số loại hình chứng khoán mới (chứng khoán phái sinh, chứng quyền có bảo đảm); sửa đổi một số Giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động chứng khoán so với quy định trước đây.

Căn cứ quy định pháp luật phí và lệ phí, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 272/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Dự thảo bổ sung thu phí giám sát đối với chứng khoán phái sinh và chứng quyền có bảo đảm. Mức thu xây dựng dựa trên nguyên tắc: Tương đồng cách tính và mức thu phí giám sát từ hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán cơ sở; mức thu đảm bảo công tác quản lý giám sát thị trường chứng khoán phái sinh của Ủy ban Chứng khoán, đồng thời, tạo động lực để thị trường chứng khoán phái sinh phát triển. Trên cơ sở đó, mức thu phí tại dự thảo Thông tư quy định:

Phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD): 10% doanh thu giá dịch vụ bù trừ và giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ (tương ứng với phương thức tính phí giám sát của thị trường chứng khoán cơ sở đối với VSD).

Phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với Sở Giao dịch chứng khoán: 10% doanh thu giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh.

Mức thu phí giám sát chứng quyền có bảo đảm là 0,009% giá trị giao dịch (bằng mức thu phí giám sát đối với cổ phiếu).

Đồng thời, dự thảo Thông tư bổ sung quy định thu phí giám sát hoạt động chứng khoán đối với ngân hàng thanh toán như sau: Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm: 0,001% giá trị thanh toán bù trừ ròng giao dịch chứng khoán của ngân hàng thanh toán.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp: 0,0001% giá trị thanh toán bù trừ ròng giao dịch chứng khoán của ngân hàng thanh toán.

Về quản lý và sử dụng phí, trên cơ sở rà soát, đánh giá tình hình thu, chi, quản lý, sử dụng nguồn thu phí và tình hình thực hiện cơ chế tài chính giai đoạn vừa qua, dự thảo Thông tư quy định: Điều chỉnh giảm tỷ lệ để lại từ 95% xuống 70% và tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước tăng từ 5% lên 30%. Tỷ lệ này đã tính toán đảm bảo chi tự chủ cho hoạt động của Ủy ban Chứng khoán.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM