Làm tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn


Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai và biến đổi khí hậu; quá trình hình thành, phát triển của dân tộc, lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước luôn gắn liền với công tác phòng, chống thiên tai; cha ông ta đã tổng kết “thủy, hỏa, đạo, tặc”, trong đó thủy là nguy hại đầu tiên.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai và biến đổi khí hậu.
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai và biến đổi khí hậu.

Năm 2020, khả năng xuất hiện khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông, trong đó khoảng 5-6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta; mặt khác, sau nắng nóng, hạn hán kéo dài rất có thể sẽ xảy ra mưa lũ lớn.

Các cấp, ngành, địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến, triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ động, kịp thời, hiệu quả với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng, ổn định đời sống cho người dân.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các cấp ủy đảng, các ngành, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, yếu kém để làm tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

Hai là, tiếp tục rà soát, kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp từ trung ương đến cơ sở; đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thời gian qua và triển khai kế hoạch các tháng còn lại của năm 2020, xác định rõ trách nhiệm từng thành viên trong cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp để công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngày càng kịp thời, hiệu quả hơn.

Ba là, chủ động rà soát, xây dựng phương án ứng phó đối với từng loại hình thiên tai, sự cố cơ bản có thể xảy ra trên địa bàn và thuộc phạm vi quản lý; sẵn sàng vật tư, trang thiết bị, nhân lực để ứng phó kịp thời. Đặc biệt cần xây dựng phương án ứng phó mưa, lũ lớn, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, công trình đê điều, hồ đập (nhất là đối với 200 hồ chứa nước xung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố trong mùa mưa lũ); phương án ứng phó với lũ quét, sạt lở đất ở miền núi.

Bốn là, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai đảm bảo kịp thời, chính xác phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó thiên tai hiệu quả: cập nhật, hiện đại hóa mô hình, công nghệ dự báo; bổ sung các trạm quan trắc khí tượng thủy văn, nhất là các trạm đo mưa; đẩy mạnh xã hội hóa, thuê dịch vụ quan trắc.

Năm là, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực, các điều kiện hoạt động cho cơ quan và lực lượng làm công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai cùng cấp nhất là đầu tư cơ sở vật chất, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo điều hành, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đào tạo, tập huấn, diễn tập cho đội ngũ cán bộ phòng, chống thiên tai và cộng đồng.

Sáu là, đầu tư nâng cao khả năng chống chịu của công trình kết cấu hạ tầng, nhất là các trọng điểm đê điều, hồ đập xung yếu nguy cơ xảy ra sự cố trong mùa mưa lũ, khu tránh trú bão cho tàu thuyền, di dời dân cư khẩn cấp khỏi vùng thiên tai. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch ngân sách hàng năm cần ưu tiên bố trí vốn cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bảy là, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhất là trong quan trắc, giám sát, dự báo thiên tai phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó thiên tai kịp thời, chính xác. 

Tám là, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng ứng phó với các loại hình thiên tai cho người dân.