Malaysia thúc đẩy năng suất chất lượng

Nguyễn Linh

Tăng trưởng của Malaysia chủ yếu được thúc đẩy bởi đầu vào thông qua bơm vốn và lao động vào nền kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay, Malaysia chuyển từ định hướng đầu vào sang tăng trưởng dựa trên năng suất để đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững.

Kế hoạch tổng thể về năng suất của Malaysia đã được phát triển để đẩy nhanh việc thực hiện các chiến lược, sáng kiến và chương trình cải thiện năng suất cấp quốc gia.
Kế hoạch tổng thể về năng suất của Malaysia đã được phát triển để đẩy nhanh việc thực hiện các chiến lược, sáng kiến và chương trình cải thiện năng suất cấp quốc gia.

Malaysia đã có mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ổn định trong 25 năm qua và hơn thế nữa.

Tuy nhiên, nền kinh tế nước này đã từng phụ thuộc nhiều vào các sản phẩm sơ cấp như thiếc và cao su đã đa dạng hóa để trở thành nhà xuất khẩu các sản phẩm điện và điện tử, dầu cọ và khí đốt tự nhiên. Tăng trưởng của Malaysia chủ yếu được thúc đẩy bởi đầu vào thông qua bơm vốn và lao động vào nền kinh tế.

Thực tế cho thấy, sự tăng trưởng dựa vào đầu vào này đang trở nên tốn kém hơn để duy trì với mỗi đơn vị đầu vào bơm vào nền kinh tế mang lại tăng trưởng GDP ít hơn so với quá khứ. Do đó, điều quan trọng là Malaysia chuyển từ định hướng đầu vào sang tăng trưởng dựa trên năng suất để đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững.

Tuy nhiên, có một số thách thức đối với tăng trưởng năng suất của Malaysia, có thể được nhóm thành năm loại: Năng lực của lực lượng lao động, công nghệ, chính sách ưu đãi, môi trường kinh doanh và tư duy về năng suất.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Malaysia đã ban hành Kế hoạch tổng thể về năng suất nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các chiến lược, sáng kiến và chương trình cải thiện năng suất ở cấp quốc gia, ngành và doanh nghiệp thông qua năm mũi nhọn chiến lược. Cơ chế hoạt động này rất quan trọng để đảm bảo cải thiện năng suất toàn diện và có hệ thống.

Trong đó, môi trường kinh doanh hiện đang là một thách thức lớn cần phải cải thiện, cụ thể các rào cản pháp lý cần phải được giảm bớt, và giải thích các quy định và được áp dụng với tính nhất quán cao hơn, nhằm nâng cao tính dễ dàng và giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp qua đó sẽ thúc đẩy việc tăng năng suất.

Cơ quan Năng suất Malaysia (MPC) được giao thực hiện việc rà soát toàn diện các quy định kinh doanh và cải tiến các quy trình, thủ tục để tăng năng suất và khả năng cạnh tranh của các ngành kinh tế chính.

Cải cách quy định sẽ được đẩy mạnh để đảm bảo các quy định mới và hiện hành cũng như việc quản lý và thực thi chúng phù hợp với các thông lệ quản lý tốt. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách mở rộng việc áp dụng Chính sách quốc gia về phát triển và thực hiện các quy định (NDPIR) cho các bang và chính quyền địa phương, đồng thời tiến hành đánh giá quy định thường xuyên đối với các bộ và cơ quan.

Từ năm 2021, Chính sách Quốc gia về Thực hành Quy định tốt (PNGRP) đã được thực hiện với chủ đề: Tăng năng suất thông qua chất lượng quy định. Chính sách này tập trung vào chất lượng các quy định và môi trường kinh doanh thuận lợi giúp tăng năng suất và khả năng cạnh tranh.

Mục tiêu của chính sách là: Tăng cường tuân thủ GRP để đưa ra các quy định mới và sửa đổi các quy định hiện hành nhằm thúc đẩy năng suất và khả năng cạnh tranh ở Malaysia và nhấn mạnh tầm quan trọng của GRP đối với các nhà hoạch định chính sách, đặc biệt là đảm bảo chất lượng của chính sách và quy định.