Mục tiêu cải cách tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực ngành Thuế

Việt Dũng

Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 nêu rõ, xây dựng bộ máy của hệ thống cơ quan thuế hiện đại, tinh gọn từ cấp Trung ương đến địa phương phù hợp với yêu cầu quản lý thuế tập trung để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thuế. 

Tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp được hoàn thiện theo mô hình quản lý thuế theo chức năng kết hợp với quản lý thuế theo đối tượng theo hướng hiện đại, tinh gọn từ cấp Trung ương đến địa phương.
Tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp được hoàn thiện theo mô hình quản lý thuế theo chức năng kết hợp với quản lý thuế theo đối tượng theo hướng hiện đại, tinh gọn từ cấp Trung ương đến địa phương.

Quản lý thuế theo hướng hiện đại, tinh gọn

Trong thời gian qua, toàn ngành Thuế đã tích cực sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cùng với đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 2439/QĐ-BTC ngày 22/11/2022 của Bộ Tài chính nêu rõ, tổ chức bộ máy cơ quan thuế có đủ quyền hạn và năng lực thực thi pháp luật thuế theo mô hình kết hợp quản lý thuế theo chức năng với quản lý thuế theo đối tượng, phù hợp với việc áp dụng thuế điện tử và phương pháp quản lý rủi ro trong cơ quan thuế theo hướng tự động hóa.

Theo đó, tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp được hoàn thiện theo mô hình quản lý thuế theo chức năng kết hợp với quản lý thuế theo đối tượng theo hướng hiện đại, tinh gọn từ cấp Trung ương đến địa phương phù hợp với yêu cầu quản lý thuế tập trung.

Đội ngũ công chức, viên chức ngành Thuế chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới, có đủ trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định với cơ cấu hợp lý; trong đó nguồn nhân lực có chất lượng cao, có đội ngũ chuyên gia cao cấp với trình độ kinh nghiệm chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại và phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế.

Về nguồn nhân lực, ngành Thuế điều chỉnh cơ cấu nguồn nhân lực phù hợp yêu cầu quản lý thuế hiện đại theo hướng tập trung nguồn lực cho bộ phận trực tiếp quản lý thuế đạt tối thiểu 60% trên tổng số công chức, trong đó tỷ lệ công chức thuế làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế trên tổng số công chức đạt tối thiểu 30%.

Bên cạnh đó, đảm bảo 100% công chức công tác tại các chức năng quản lý thuế chính phải tham dự chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản hoặc chuyên sâu của chức năng quản lý tương ứng.

Trong đó, tỷ lệ công chức đang làm việc tại các chức năng quản lý thuế chính được bồi dưỡng chuyên sâu kiến thức, kỹ năng quản lý thuế đạt 20-30%. Đồng thời, 30% công chức đang làm việc tại các chức năng quản lý thuế chính phải tham dự chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành của ít nhất 01 chức năng quản lý thuế khác.

Ngành Thuế cũng đặt mục tiêu đảm bảo 60% công chức thuế làm việc tại một số vị trí công tác đặc thù được bồi dưỡng cơ bản kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ đang công tác và các kiến thức bổ trợ có liên quan. Đảm bảo 100% công chức, viên chức thuế được cập nhật chính sách mới liên quan đến lĩnh vực chuyên môn đang công tác ít nhất 1 lần/1 năm.

Phấn đấu 40% công chức, viên chức ở cơ quan Tổng cục Thuế (tập trung vào công chức, viên chức lãnh đạo quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) tại các vị trí việc làm cần sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4/6 hoặc tương đương trở lên và có ngoại ngữ chuyên ngành đáp ứng được yêu cầu của vị trí việc làm; 20% công chức ở cơ quan thuế địa phương đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 hoặc tương đương trở lên theo quy định hoặc có ngoại ngữ chuyên ngành đáp ứng được yêu cầu công việc.

Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ cơ quan thuế các cấp

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngành Thuế tập trung triển khai mô hình quản lý gắn với việc đổi mới phân cấp quản lý thuế giữa cơ quan thuế các cấp và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngành Thuế sẽ điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ cơ quan thuế các cấp và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu quản lý thuế hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. 

Kiện toàn bộ phận quản lý thuế doanh nghiệp lớn; bộ phận kiểm tra nội bộ; bộ phận thanh tra kiểm tra thuế; bộ phận quản trị chiến lược và quản lý rủi ro về thuế;  bộ phận quản lý kê khai kế toán thuế, thống kê thuế thuộc Tổng cục Thuế.

Bộ phận quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân tại cơ quan thuế các cấp cũng tiếp tục được kiện toàn theo mô hình quản lý theo chức năng kết hợp với quản lý theo đối tượng; kiện toàn hoạt động Trường Nghiệp vụ Thuế để nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực ngành Thuế.

Nghiên cứu thành lập bộ phận xây dựng, thu thập, xử lý thông tin tích hợp người nộp thuế tại Tổng cục Thuế để xác định thông tin người nộp thuế cần thu thập trong và ngoài ngành Thuế, thiết lập cơ chế thu thập và xử lý thông tin tự động phục vụ cho việc khai thác dữ liệu người nộp thuế trong toàn ngành Thuế. Đồng thời, nghiên cứu để có cơ sở đề xuất bổ sung nội dung cơ quan thuế được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra vào Bộ Luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật Quản lý thuế.

Đối với nguồn nhân lực, ngành Thuế triển khai công tác tuyển dụng công chức hàng năm theo phương thức mới nhằm kịp thời bổ sung biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đảm bảo nguồn nhân lực cho cơ quan thuế các cấp.

Bên cạnh đó, rà soát việc hoạch định cơ cấu nguồn nhân lực nhằm xác định các thay đổi về nhân sự cần thiết; Điều chỉnh cơ cấu nguồn nhân lực cơ quan thuế các cấp theo hướng: đảm bảo giảm dần tỷ trọng công chức làm ở các bộ phận gián tiếp để tăng cường nguồn nhân lực cho những chức năng quản lý thuế chính, đặc biệt là chức năng thanh tra thuế, kiểm tra thuế; luân chuyển, tinh giản biên chế; đẩy mạnh phân cấp quản lý công chức.

Ngoài ra, ngành Thuế cungx tiếp tục xây dựng hệ thống chương trình, tài liệu bồi dưỡng cơ bản, chuyên sâu phù hợp yêu cầu bồi dưỡng theo vị trí công việc, ngành, lĩnh vực quản lý cho công chức làm việc tại 4 chức năng quản lý thuế chính; Xây dựng, phát triển, quản lý và sử dụng đội ngũ giảng viên kiêm chức ngành Thuế cùng đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Nghiệp vụ Thuế, đáp ứng yêu cầu đào tạo bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng quản lý thuế cho công chức ngành Thuế...