Đổi mới, hiện đại hóa đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và kế toán thuế

Việt Dũng

Từ nay đến năm 2025, ngành Thuế tập trung đổi mới, hiện đại hóa công tác đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và kế toán thuế

Đổi mới, hiện đại hóa công tác kê khai, kế toán
Đổi mới, hiện đại hóa công tác kê khai, kế toán

Xác định đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và kế toán thuế là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý và thu ngân sách nhà nước (NSNN), toàn ngành Thuế đã triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng; nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử; triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax), ứng dụng 4.0 trong công tác triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT), công nghệ Chatbot trong công tác hỗ trợ người nộp thuế (NNT)...

Hiện nay, những hoạt động như đăng ký thuế, kê khai, kế toán thuế, nộp thuế, hoàn thuế đã được cơ quan thuế triển khai thực hiện bằng điện tử trên hệ thống dịch vụ điện tử thuedientu.gdt.gov.vn. Những giải pháp đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ tốt nhất cho NNT đã đóng góp quan trọng hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN của ngành Thuế trong thời gian qua.

Nhằm tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa và giảm chi phí tuân thủ của NNT, Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 vừa được Bộ Tài chính ban hành đã đề ra nhiệm vụ cụ thể là tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế về đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế theo hướng chuẩn hóa mẫu biểu hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết cho NNT...

Cụ thể, về đăng ký thuế, phấn đấu đưa tỷ lệ hồ sơ đăng ký thuế được cơ quan thuế giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ nhận được đạt tối thiểu 80%.

Trong công tác khai thuế, đưa tỷ lệ khai thuế điện tử của NNT là doanh nghiệp, tổ chức đạt tối thiểu 98%; của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế đạt tối thiểu 85%; của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sử dụng HĐĐT đạt tối thiểu 85%; Tỷ lệ tờ khai đã nộp đúng hạn của doanh nghiệp đạt tối thiểu 98%, của cá nhân đạt tối thiểu 85%.

Đồng thời, đưa tỷ lệ NNT bằng phương thức điện tử so với số NNT đang hoạt động là: đối với doanh nghiệp, tổ chức đạt tối thiểu 98%; đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sử dụng HĐĐT đạt tối thiểu 85%; Số tiền thuế nộp bằng phương thức điện tử đạt tối thiểu 85% tổng số tiền thu NSNN.

Về hoàn thuế, phấn đấu đưa tỷ lệ hoàn thuế bằng phương thức điện tử của NNT là doanh nghiệp, tổ chức đạt tối thiểu 98%; của NNT là cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế đạt tối thiểu 85%; Tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế của NNT được cơ quan thuế giải quyết và trả kết quả đúng hạn đạt tối thiểu 98%.

Trong triển khai miễn thuế, giảm thuế, ngành Thuế đặt mục tiêu đưa tỷ lệ miễn thuế, giảm thuế bằng phương thức điện tử của NNT là doanh nghiệp, tổ chức đạt tối thiểu 98%; của NNT là cá nhân đạt 85%; Tỷ lệ hồ sơ miễn thuế, giảm thuế của NNT được cơ quan thuế giải quyết và trả kết quả đúng hạn đạt tối thiểu 98%.

Đối với công tác kế toán thuế, thống kê thuế, với mục tiêu mang lại tiện ích và đồng hành cùng NNT, ngành Thuế phấn đâu cung cấp thông tin về quản lý nghĩa vụ thuế của NNT cho doanh nghiệp, tổ chức bằng phương thức điện tử đạt tối thiểu 98%; cá nhân đạt tỷ lệ tối thiểu 85%. Bên cạnh đó, chứng từ kế toán thuế được xử lý tự động và hạch toán ngay trong ngày làm việc đạt tối thiểu 98%.

Đối với Báo cáo kế toán thuế, thống kê thuế sẽ thực hiện tự động trên hệ thống ứng dụng và cơ sở dữ liệu về quản lý thuế đạt tỷ lệ 100%; đồng thời, thực hiện công bố thông tin thống kê thuế định kỳ hàng năm dưới dạng bản in và/hoặc điện tử; Công bố niên giám thống kê thuế...