Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan

Xuân Hương

Tổng cục Hải quan mới ban hành Quyết định số 2108/QĐ-TCHQ về Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) năm 2023.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hòn Gai, Cục Hải quan Quảng Ninh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hòn Gai, Cục Hải quan Quảng Ninh

Kế hoạch được Tổng cục Hải quan ban hành nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của ngành Hải quan trên cả 2 phương diện: Tăng tỷ lệ cung cấp DVCTT và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thực tế phát sinh; qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành Hải quan.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, loại bỏ các quy định không cần thiết, không còn phù hợp, đảm bảo đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020 theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

Ngành Hải quan hướng tới mục tiêu 100% thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức DVCTT toàn trình; 100% DVCTT mức toàn trình đủ điều kiện kết nối được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính; 100% DVCTT mức toàn trình đủ điều kiện kết nối, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tối thiểu 80% hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến; các hệ thống thông tin của ngành Hải quan có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các CSDL quốc gia không phải cung cấp lại.

Đảm bảo đạt chỉ tiêu về cung cấp, sử dụng DVCTT trong lĩnh vực hải quan theo Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp DVCTT của Bộ Tài chính năm 2023 (tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp DVCTT toàn trình là 100%; tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến là 100%; tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến tối thiểu là 50%).

Theo Kế hoạch, năm 2023, ngành Hải quan tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa Bộ Tài chính và Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC của Bộ Tài chính nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Tiếp tục tổ chức triển khai, vận hành hoạt động Bộ phận Một cửa tại Tổng cục Hải quan đảm bảo ổn định; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đảm bảo 100% đúng hạn cho cá nhân, tổ chức; nâng cao mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan Hải quan.

Mục tiêu đạt tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của ngành Hải quan. 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng DVCTT, tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng DVCTT trên các phương tiện thông tin đại chúng, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp.

10 nhóm nhiệm vụ cụ thể triển khai tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan 

1. Nghiên cứu ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT;

2. Rà soát TTHC đủ điều kiện cung cấp thành DVCTT toàn trình;

3. Rà soát, chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai;

4. Thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác theo quy định tại Điều 21, Điều 22 của Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023;

5. Hoàn thành tích hợp các DVCTT thuộc phạm vi quản lý của đơn vị lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính;

6. Rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia;

7. Hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Tài chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia;

8. Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP đáp ứng yêu cầu kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công;

9. Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo 100% đúng hạn cho cá nhân, tổ chức; 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử Bộ Tài chính;

10. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng DVCTT.