Tổng cục Hải quan phấn đấu tối thiểu 80% thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến

Trần Huyền

Đó là một trong những mục tiêu được Tổng cục Hải quan đề ra tại Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) năm 2023.

Tổng cục Hải quan phấn đấu tối thiểu 80% thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến. Ảnh: internet
Tổng cục Hải quan phấn đấu tối thiểu 80% thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến. Ảnh: internet

Theo đó, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVCTT của ngành Hải quan trên cả 2 phương diện: Tăng tỷ lệ cung cấp DVCTT và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thực tế phát sinh. Qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành Hải quan.

Trong năm 2023, Tổng cục Hải quan tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, loại bỏ các quy định không cần thiết, không còn phù hợp, đảm bảo đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020 theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan phấn đấu 100% thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức DVCTT toàn trình; 100% DVCTT mức toàn trình đủ điều kiện kết nối được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính; 100% DVCTT mức toàn trình đủ điều kiện kết nối, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu tối thiểu 80% hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến; các hệ thống thông tin của ngành Hải quan có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia không phải cung cấp lại.

Ngành Hải quan cũng tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa Bộ Tài chính và Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC của Bộ Tài chính nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, tiếp tục tổ chức triển khai, vận hành hoạt động Bộ phận Một cửa tại Tổng cục Hải quan đảm bảo ổn định; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đảm bảo 100% đúng hạn cho cá nhân, tổ chức; nâng cao mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan Hải quan.

Cũng trong năm 2023, Tổng cục Hải quan đề ra mục tiêu tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC của ngành Hải quan; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng DVCTT, tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng DVCTT trên các phương tiện thông tin đại chúng, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp; Đảm bảo đạt chỉ tiêu về cung cấp, sử dụng DVCTT trong lĩnh vực hải quan theo Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp DVCTT của Bộ Tài chính năm 2023.

Tại kế hoạch này, Tổng cục Hải quan đã phân công cụ thể đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp DVCTT như: Nghiên cứu ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT; Rà soát TTHC đủ điều kiện cung cấp thành DVCTT toàn trình; Hoàn thành tích hợp các DVCTT thuộc phạm vi quản lý của đơn vị lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính; Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đảm bảo 100% đúng hạn cho cá nhân, tổ chức...