Kho bạc Nhà nước:

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra

Theo Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 174 (12/2016)

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra - kiểm tra trong hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), năm 2016 là năm đầu tiên KBNN triển khai công tác thanh tra chuyên ngành (TTCN) tới các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN). Sau gần một năm triển khai hoạt động, KBNN đã đánh giá kết quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra và đặc biệt là công tác TTCN.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Về công tác Thanh tra – Kiểm tra trong nội bộ hệ thống KBNN: 10 tháng năm 2016, KBNN đã tổ chức kiểm tra đạt 94% kế hoạch năm; KBNN các tỉnh, thành phố đã tiến hành kiểm tra đạt 98% kế hoạch năm. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN (bao gồm kiểm soát chi thường xuyên và kiểm soát chi đầu tư XDCB).

Qua kiểm tra đã phát hiện được một số thiếu sót trong thực hiện chế độ, chính sách, từ đó đã tham mưu với lãnh đạo KBNN để ban hành các văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Đồng thời, các đoàn kiểm tra cũng phát hiện được những nội dung chưa phù hợp trong cơ chế, quy trình nghiệp vụ để đề xuất với lãnh đạo KBNN nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm, tăng cường kỷ luật, đề cao trách nhiệm của các đơn vị; nâng cao tính tuân thủ và tự giác trong việc chấp hành các chính sách của các đơn vị trong hệ thống KBNN.

Công tác tự kiểm tra nội bộ hệ thống KBNN được duy trì thường xuyên, liên tục và được triển khai trên tất cả các mặt hoạt động nghiệp vụ KBNN. Qua đó đã giúp cho công chức trong hệ thống tự rà soát lại nhiệm vụ chuyên môn được giao, bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, tác phong trong công việc được giao.

Bám sát chủ trương, kế hoạch tại Quyết định số 78/QĐ-KBNN ngày 11/01/2016 của Tổng Giám đốc KBNN về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2016 của hệ thống KBNN, với nhiệm vụ trọng tâm về công tác thanh tra, kiểm tra là: “Tổ chức triển khai các cuộc TTCN theo hướng chặt chẽ, thận trọng và tạo được sự đồng thuận của các đơn vị được thanh tra; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tới các đơn vị

sử dụng NSNN về nhiệm vụ TTCN của KBNN và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN”. 10 tháng năm 2016, hệ thống KBNN đã triển khai thực hiện 270 cuộc TTCN, trong đó: Số cuộc thực hiện theo kế hoạch chính thức là 266/267 đơn vị, đạt tỷ lệ 99,6% so với kế hoạch.

Qua hoạt động TTCN đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN tổng số tiền 1.767.957.493 đồng; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 32 quyết định với hình thức xử phạt: Cảnh cáo 22 quyết định, phạt tiền 10 quyết định với số tiền 41.800.000 đồng. Đồng thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm khắc phục khuyết điểm, sơ hở, rủi ro trong công tác quản lý, tăng cường trật tự, kỷ cương góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng NSNN.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động  thanh tra - kiểm tra, lãnh đạo Vụ Thanh tra - Kiểm tra đã trình bày một số tồn tại, sai sót và cảnh báo rủi ro trong thực thi nhiệm vụ của công chức KBNN qua công tác: Kiểm tra nội bộ, công tác TTCN, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; phổ biến văn bản, chế độ, chính sách mới thuộc lĩnh vực: Kiểm tra nội bộ và TTCN.

Dưới sự điều hành của Phó Tổng Giám đốc KBNN Trần Quốc Vinh trong phần tham gia ý kiến, phát biểu của các đơn vị, đại diện KBNN Đà Nẵng, KBNN Bà Rịa Vũng Tàu, KBNN Hà Nội, KBNN thành phố Hồ Chí Minh, KBNN Đăk Nông, KBNN Quảng Bình, KBNN Tiền Giang... đã trình bày những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện hoạt động TTCN như công tác tuyên tuyền và phối hợp thực hiện TTCN tại từng địa phương và những vướng mắc liên quan đến công tác kiểm soát chi, kế toán và trang bị công cụ hỗ trợ trong thực hiện TTCN.

Những vướng mắc liên quan trực tiếp đến công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi, kế toán và trang bị công cụ hỗ trợ đều được lãnh đạo Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Kiểm soát chi, Tài vụ - Quản trị và Cục Kế toán Nhà nước giải đáp.

Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà đã ghi nhận những kết quả đạt được của đội ngũ công chức làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra toàn hệ thống KBNN trong năm đầu tiên triển khai công tác TTCN và nhấn mạnh một số yêu cầu đối với công tác thanh tra - kiểm tra trong thời gian tới:

Trên cơ sở các vấn đề cần lưu ý qua công tác TTCN, công tác kiểm tra nội bộ của hệ thống KBNN năm 2016; các nội dung cần lưu ý khi xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017, từng đơn vị KBNN phải kiểm tra, rà soát lại các hoạt động nghiệp vụ để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục thật triệt để các tồn tại, hạn chế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra; chú trọng làm tốt công tác phổ biến quán triệt các chủ trương, chính sách, quy trình nghiệp vụ đến từng đơn vị thực hiện và mỗi công chức hiểu, nắm vững để thực hiện thống nhất, chấp hành đúng quy chế, quy trình nghiệp vụ, không để xảy ra sai sót.

KBNN các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nội bộ nhằm phát hiện, khắc phục và chấn chỉnh kịp thời các sai sót, tồn tại. Tập trung kiểm tra vào việc chấp hành quy chế, quy trình nghiệp vụ trong tổ chức thu, chi NSNN, đặc biệt là công tác thu phạt vi phạm hành chính; công tác kiểm soát chi; công tác kế toán, thanh toán; công tác quản lý tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản nội ngành. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; phổ biến, quán triệt để những vấn đề còn tồn tại nhằm rút kinh nghiệm trong đơn vị, không để các sai sót lặp lại.

Đối với công tác TTCN, cần tổ chức triển khai các cuộc TTCN theo hướng chặt chẽ, thận trọng và tạo được sự đồng thuận của các đơn vị được thanh tra; tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tới các đơn vị sử dụng ngân sách về nhiệm vụ TTCN của KBNN và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo Phòng Thanh tra – Kiểm tra đủ về số lượng, có năng lực chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thanh tra, kiểm tra mà đặc biệt là công tác TTCN.

Thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ cho công chức thanh tra, kiểm tra; thường xuyên tổ chức học tập, rút kinh nghiệm qua mỗi đợt thanh tra, kiểm tra; nâng cao năng lực phát hiện và xử lý sai phạm cho từng công chức. Chủ động nghiên cứu và tham gia với KBNN việc xây dựng các đề án; các quy trình giám sát, quy trình kiểm tra, kiểm soát (thông qua trang thông tin điện tử, gửi văn bản giấy hoặc trao đổi trực tiếp).

Cần nâng cao kỹ năng phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thanh tra, kiểm tra tại cơ sở và triển khai thực hiện chức năng TTCN KBNN được Chính phủ, Bộ Tài chính giao theo đúng kế hoạch đã đặt ra. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế của KBNN nói chung và thanh tra KBNN nói riêng; công tác thanh tra, kiểm tra KBNN ngày càng có chất lượng hơn, thực sự là tai mắt, là công cụ quan trọng của lãnh đạo KBNN các cấp, góp phần xứng đáng vào việc đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động KBNN; đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của hệ thống KBNN.