Nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động Dự trữ Quốc gia

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Thông tư số 145/2013/TT-BTC (Thông tư 145) hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia (DTQG) và ngân sách nhà nước (NSNN) chi cho DTQG, vừa được Bộ Tài chính ban hành. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) Bùi Tuấn Minh cho biết, đây là một bước tiến quan trọng của chính sách về DTQG.

Tổng cục DTNN đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị để tổ chức đồng bộ, thống nhất và đáp ứng yêu cầu quản lý hàng DTQG đã quy định tại Thông tư. Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn
Tổng cục DTNN đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị để tổ chức đồng bộ, thống nhất và đáp ứng yêu cầu quản lý hàng DTQG đã quy định tại Thông tư. Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn

Vai trò người “cầm trịch”

Tổng cục DTNN là cơ quan tham mưu để Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về DTQG; tham mưu trong lĩnh vực kế hoạch và NSNN chi cho DTQG- chủ trì, giữ vai trò người “cầm trịch” điều phối chung hoạt động dự trữ...

Cụ thể, về kế hoạch DTQG, Bộ Tài chính (Tổng cục DTNN) chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, ngành quản lý hàng DTQG xây dựng kế hoạch 5 năm về DTQG; thẩm định, tổng hợp kế hoạch 5 năm và hằng năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để cân đối chung, trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách, NSNN chi cho mua hàng DTQG và chi nghiệp vụ DTQG được tổng hợp và gửi Bộ Tài chính để thẩm tra, tổng hợp dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương theo quy định của Luật NSNN.

Căn cứ quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán chi cho DTQG, Bộ Tài chính thực hiện phân bổ và cấp phát hoặc giao dự toán kinh phí chi mua hàng DTQG, chi nghiệp vụ DTQG cho các bộ, ngành được phân công quản lý hàng DTQG.

Các bộ, ngành quản lý hàng DTQG lập báo cáo thống kê nhập, xuất và tồn kho hàng DTQG định kỳ và đột xuất theo quy định gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các bộ, ngành quản lý hàng DTQG, đơn vị DTQG phải thực hiện thống nhất theo quy định của chế độ kế toán DTQG.

 Bộ, ngành quản lý hàng DTQG có trách nhiệm tổng hợp báo cáo quyết toán của các đơn vị trực thuộc, gửi Bộ Tài chính. Tổng cục DTNN có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp quyết toán của các bộ, ngành về vốn và chi nghiệp vụ DTQG báo cáo Bộ Tài chính.

Khắc phục hạn chế, bất cập

Theo ông Bùi Tuấn Minh, Thông tư 145 đã khắc phục được nhiều hạn chế, bất cập hiện hành. Trước đây, các chi phí nghiệp vụ chưa được áp dụng thống nhất trong ngành DTQG; mỗi bộ, ngành quản lý hàng dự trữ thực hiện theo văn bản quy định riêng của bộ, ngành mình; chưa có hướng dẫn đối với các tổ chức, doanh nghiệp được thuê bảo quản hàng DTQG.

Thông tư 145 đã hướng dẫn cụ thể nội dung chi, cơ cấu chi rõ ràng; phân định rõ nội dung chi tại đơn vị quản lý và đơn vị tổ chức triển khai thực hiện; đơn vị được giao dự toán NSNN và đối với các tổ chức, doanh nghiệp được (các bộ, ngành quản lý hàng DTQG) thuê bảo quản hàng DTQG, tạo cơ sở pháp lý cho công tác lập dự toán, điều hành dự toán và quyết toán ngân sách của các đơn vị DTQG.

Các văn bản trước đây mới chỉ quy định xử lý trường hợp hàng DTQG bị hao hụt vượt chỉ tiêu định mức, mà chưa có quy định cơ chế thưởng đối với trường hợp giảm hao hụt so với định mức, trong quá trình bảo quản hàng DTQG. Để bảo đảm tính công bằng và khuyến khích, động viên công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm trong bảo quản hàng DTQG, hướng dẫn mới có quy định: Cá nhân trực tiếp bảo quản hàng DTQG được hưởng 50% số tiền thưởng theo quy định (tại Điều 19 của Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật DTQG); số còn lại, đơn vị DTQG được trích lập quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng và bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, mua sắm, sửa chữa, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý DTQG của đơn vị.

Chia sẻ về công tác triển khai thực hiện thông tư, theo ông Bùi Tuấn Minh, thời gian tới, Tổng cục DTNN sẽ có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc Tổng cục để tổ chức đồng bộ, thống nhất và đáp ứng yêu cầu quản lý hàng DTQG đã quy định tại Thông tư.

Đồng thời, tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 145/2013/TT-BTC đến toàn thể công chức, viên chức ngành DTQG, các cơ quan, tổ chức có liên quan, trong đó có các cơ quan báo chí của ngành Tài chính.

Ngoài ra, Tổng cục DTNN sẽ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành quản lý hàng DTQG tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra để hoạt động DTQG luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật.