Nâng cao hiệu quả từ tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ

PV.

Trong hàng loạt hoạt động thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ Tài chính giao và các kế hoạch do chính mình đặt ra đặt ra luôn được của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) thực hiện hiệu quả, hoạt động tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ luôn được là điểm sáng...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua, DATC đã không ngừng phối hợp với Ban đổi mới doanh nghiêp (DN) thuộc các bộ, ngành, địa phương và tập đoàn, tổng công ty nhà nước nhằm chủ động tổ chức tiếp nhận nợ, tài sản loại trừ khỏi giá trị DN khi cổ phần hóa DNNN.

Theo đó, chỉ tính riêng năm 2016, số thực hiện chuyển đổi có tài sản và nợ loại trừ phát sinh không nhiều. Cụ thể, Công ty đã thực hiện tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 39 DN với giá trị tiếp nhận là 477,66 tỷ đồng. Trong đó, tài sản là 55,675 tỷ đồng; số nợ là 415,596 tỷ đồng; DN tự xử lý trước bàn giao là 6,39 tỷ đồng.

Song song với việc đẩy mạnh công tác tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại các DN, DATC đã tập trung xử lý tài sản, thực hiện nhiều giải pháp thu hồi nợ nhằm thu nộp ngân sách nhà nước đạt kết quả cao.

Kết quả doanh thu xử lý tài sản và thu hồi nợ đã tiếp nhận trong năm 2016 tại 122 DN với giá trị thu hồi đạt 54,184 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch. Trong đó, thu từ xử lý tài sản đạt 37,127 tỷ đồng; thu hồi nợ đạt 3,469 tỷ đồng và thu DN xử lý trước bàn giao đạt 13,588 tỷ đồng.

Luỹ kế từ năm 2014 đến hết năm 2016, DATC đã được tiếp nhận 2.628 DN, với giá trị nợ và tài sản tiếp nhận là 4.573,63 tỷ đồng. Trong đó, giá trị tài sản đạt 2.268,34 tỷ đồng; giá trị nợ đạt 2.132,2 tỷ đồng; DN xử lý trước bàn giao đạt 173,075 tỷ đồng. Mặt khác, đã có 1.847 DN có tài sản được DATC xử lý với giá trị thực tế thu hồi là 664,836 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, DATC đã tập trung rà soát, phân loại, xử lý các khoản nợ có khả năng thu hồi kết quả sau khi được Chính phủ ra nghị quyết giao cho Bộ Tài chính chỉ đạo xử lý. Đồng thời, DATC cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan pháp luật để thu hồi nợ, kể cả khởi kiện ra tòa để xử lý tài sản thu hồi nợ.

Nhờ những nỗ lực trên, kết quả tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu DNNN thời gian qua đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Từ đó, thực sự góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước theo đề án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu DN của các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty đạt hiệu quả cao và đúng theo tiến động đề ra.

Xác định rõ, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ là nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch, do đó, trong giai đoạn tới DATC tiếp tục tăng cường đẩy mạnh thực hiện hoạt động này. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ DATC được Chính phủ, Bộ Tài chính giao nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Qua đó, cũng góp phần nâng cao năng lực tài chính, phục hồi hoạt động của các đơn vị để đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt gắn với việc thu hồi các khoản nợ của Chính phủ. Đặc biệt, nâng cao vai trò, vị thế của DATC trên thị trường mua bán nợ.