Nâng cao tính tự động trong quy trình thực hiện thủ tục hải quan

Theo baohaiquan.vn

Từ ngày 1-12-2016, nhiều chức năng mới trên Hệ thống E-Customs để hỗ trợ thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS sẽ được Tổng cục Hải quan triển khai. Các chức năng mới giúp nâng cao tính tự động trong quy trình thực hiện thủ tục hải quan, giảm thời gian thông quan cho doanh nghiệp.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia công (Hà Nội). Nguồn: PV.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia công (Hà Nội). Nguồn: PV.

Các chức năng này sẽ giúp cơ quan Hải quan và doanh nghiệp có sự tương tác thông tin thông qua hệ thống điện tử được thuận lợi nhanh chóng, giúp ích cho quá trình làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp. Theo đó, một trong những chức năng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp là chức năng đăng ký thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ.

Quy định hiện nay cho phép người khai hải quan có nhu cầu thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ thông báo trước cho cơ quan Hải quan trong giờ làm việc bằng văn bản hoặc thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Với việc đăng ký thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử, lãnh đạo chi cục Hải quan bố trí công chức thực hiện kiểm tra các đăng ký thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc và căn cứ vào nguồn lực thực tế để phản hồi cho người khai hải quan.

Với chức năng mới này, Tổng cục Hải quan lưu ý thông tin đề nghị thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ đã được gửi đến Hệ thống hải quan, doanh nghiệp chỉ được hủy bỏ hoặc sửa đổi trước thời điểm cơ quan Hải quan thực hiện “Phê duyệt đăng ký thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính”.

Nếu doanh nghiệp có yêu cầu hủy bỏ hoặc sửa đổi thông tin đề nghị thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ đã được phê duyệt chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hướng dẫn doanh nghiệp có văn bản điều chỉnh gửi chi cục Hải quan để được giải quyết.

Nhiều chức năng mới tiếp nhận chứng từ điện tử, hồ sơ hải quan điện tử cũng đươc Tổng cục Hải quan bổ sung vào hệ thống như: Chức năng kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình xếp, dỡ, vận chuyển, lưu giữ tại cửa khẩu; chức năng kiểm tra chứng từ điện tử, hồ sơ hải quan điện tử; kiểm tra hàng hóa theo yêu cầu của chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai (kiểm hóa hộ).

Đối với chức năng cập nhật danh sách hàng hóa thuộc tờ khai vận chuyển độc lập đã được phê duyệt vận chuyển đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan chỉ tiếp nhận ở những chi cục Hải quan có kết nối, trao đổi thông tin với doanh nghiệp kinh doanh cảng theo Quyết định 1500/QĐ-TCHQ ngày 24-5-2016 của Tổng cục Hải quan.

Bên cạnh đó, với loại hình có nhiều thay đổi trong chính sách quản lý như hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan xây dựng nhiều chức năng mới để thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan Hải quan trong quản lý.

Nguyên tắc thực hiện các chức năng phục vụ quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất sẽ do công chức được phân công theo dõi xuyên suốt mọi hoạt động, thủ tục của doanh nghiệp tại chi cục.

Trách nhiệm công chức được phân công phải đôn đốc doanh nghiệp thực hiện việc thông báo cơ sử sản xuất trên hệ thống; cập nhật các thông tin về cơ sở sản xuất đã được thông báo thủ công trước đây, kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất, kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra tình hình sử dụng vào hệ thống.

Để thực hiện các chức năng mới này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các chi cục Hải quan có hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu hướng dẫn các doanh nghiệp có hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu đang thực hiện thủ tục hải quan tại các chi cục thực hiện “Thông báo cơ sở sản xuất” theo đúng quy định bằng hệ thống đến cơ quan Hải quan.

Lưu ý đối với những trường hợp có sự thay đổi thông tin trong thông báo cơ sở sản xuất theo mẫu số 12/TB-CSSX/GSQL theo quy định tại Điều 56 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì thực hiện thông báo lại cho cơ quan Hải quan. Trong quá trình hoạt động nếu có thay đổi phải thông báo cho cơ quan Hải quan trước khi thực hiện.

Chi cục có hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu tỏ chức, phân công CBCC thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, kiểm tra cơ sở sản xuất của doanh nghiệp theo quy định. Khi tiếp nhận thông tin thông báo cơ sở sản xuất của doanh nghiệp công chức được giao nhiệm vụ phải cập nhật ngày kết thúc năm tài chính vào màn hình tiếp nhận Thông báo cơ sở sản xuất, trường hợp đã tiếp nhận bảng thông báo cơ sở sản xuất bằng giấy trước đây, CBCC phải cập nhật thông tin doanh nghiệp đã thông báo về cơ sở sản xuất vào hệ thống.

Đối với báo cáo quyết toán của doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, các chức năng mới cho phép tiếp nhận, đề xuất kiểm tra, phê duyệt kiểm tra, quản lý báo cáo quyết toán; đồng thời hệ thống cho phép cập nhật kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất; báo cáo quyết toán; tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu; cảnh báo đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu; quản lý thông tin doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất.

Hệ thống chính thức tiếp nhận các thông tin khai báo của doanh nghiệp và cơ quan Hải quan chính thức sử dụng các chức năng mới trên từ ngày 1-12-2016.