Năng suất ngành công nghiệp chưa được cải thiện rõ rệt

Nguyễn Hiền

Tốc độ tăng trưởng năng suất lao động ngành công nghiệp không ổn định, có xu hướng giảm trong các năm gần đây.

Không kịp thời cải thiện đáng kể năng suất lao động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hút FDI trong thời gian tới.
Không kịp thời cải thiện đáng kể năng suất lao động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hút FDI trong thời gian tới.

Mặc dù có đóng góp cao nhất cho năng suất lao động toàn nền kinh tế song năng suất ngành công nghiệp chưa được cải thiện rõ rệt thời gian qua, đặc biệt là trong nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Tốc độ tăng trưởng năng suất lao động ngành công nghiệp không ổn định, có xu hướng giảm trong các năm gần đây. Giai đoạn 2010-2020 đạt bình quân khoảng 2,71%/năm, thấp hơn mức bình quân cả nước và các ngành kinh tế còn lại.

Ngược lại, số lao động làm việc trong lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản còn đông, chất lượng thấp, quá trình chuyển dịch lao động nông nghiệp sang các ngành khác còn chậm.

Trong khi tổ chức sản xuất nông nghiệp yếu kém, trang bị công cụ và máy móc thiếu thốn dẫn đến mức cải thiện năng suất lao động chưa nhiều, tăng trưởng ở mức thấp, cải thiện khoảng cách về năng suất lao động giữa các khu vực nông lâm nghiệp thủy sản và hai khu vực còn lại khá chậm.

Bên cạnh đó, quá trình chuyển dịch lao động nông nghiệp đang làm giảm năng suất lao động của các ngành lao động chuyển đến như ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ.

Ở phương diện khác, nền tảng mức năng suất lao động thấp nên cho dù với tốc độ tăng năng suất lao động cao, khoảng cách tuyệt đối về năng suất lao động giữa Việt Nam và một số nước trong khu vực còn lớn.

Nếu không kịp thời cải thiện đáng kể năng suất lao động, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hút FDI trong thời gian tới.