VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hoàn phí giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội khi giải ngân cho vay

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Hoàn phí giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội khi giải ngân cho vay

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu hoàn phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các giao dịch thực hiện giải ngân cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Ngành Ngân hàng thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt

Ngân hàng, bất động sản vẫn hút vốn trái phiếu mạnh nhất

Cổ phiếu ngân hàng đã về mức giá hấp dẫn?

Thông tư số 14/2021/TT-NHNN: Ngân hàng có được hưởng lợi?

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1473/QĐ-NHNN về hoàn phí giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội khi thực hiện giải ngân cho vay theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Quyết định 23) qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Quyết định nêu rõ, hoàn phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các giao dịch thực hiện giải ngân cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quy định tại tại Chương X Quyết định 23.

Về tổ chức thực hiện, Ngân hàng Chính sách xã hội là đầu mối phối hợp với Cục Công nghệ thông tin của Ngân hàng Nhà nước đề xuất cụ thể về tiêu chí nhận diện các lệnh thanh toán giải ngân cho vay theo Quyết định 23 qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. Lập và gửi Ngân hàng Nhà nước Bảng kê (dưới hình thức điện tử) danh sách các lệnh thanh toán giải ngân cho vay theo Quyết định 23 qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (Bảng kê) ngay sau khi kết thúc ngày giao dịch cuối cùng của tháng. Ngân hàng Chính sách xã hội hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, trung thực và kịp thời của Bảng kê gửi Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định cũng nêu rõ, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước. Cục Công nghệ thông tin hướng dẫn Ngân hàng Chính sách xã hội lập và gửi Ngân hàng Nhà nước Bảng kê dưới hình thức điện tử; đối chiếu Bảng kê của Ngân hàng Chính sách xã hội với danh sách các lệnh thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đáp ứng tiêu chí nhận diện do Ngân hàng Chính sách xã hội đề xuất để xác định số tiền phí được hoàn trả và xác nhận, gửi thông tin cho Sở Giao dịch làm căn cứ hoàn trả phí cho Ngân hàng Chính sách xã hội. Sở Giao dịch căn cứ số tiền phí được hoàn trả theo tính toán của Cục Công nghệ thông tin để thực hiện hoàn trả phí cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cục Công nghệ thông tin và Sở Giao dịch có trách nhiệm phối hợp đảm bảo hạch toán kế toán các khoản hoàn phí đối với Ngân hàng Chính sách xã hội trong năm tài chính. Vụ Tài chính - Kế toán thực hiện hướng dẫn Sở Giao dịch trong công tác hạch toán hoàn phí thanh toán điện tử liên ngân hàng đối với Ngân hàng Chính sách xã hội./.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM