Ngành Hải quan chuyển đổi số mạnh mẽ trong mọi nghiệp vụ

Trần Huyền

Xác định chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hải quan nhằm xây dựng Hải quan số và Hải quan thông minh, ngành Hải quan đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong mọi nghiệp vụ.

Ngành Hải quan tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Ảnh: internet
Ngành Hải quan tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Ảnh: internet

Tạo bước đột phá trong hoạt động hải quan

Thời gian qua, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, ngành Hải quan đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực chuyển đổi số nhằm đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan.

Đến nay, Tổng cục Hải quan đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng Hải quan điện tử với 5E (E-Declaration, E-Payment; E-C/O, E-Permit và E-Manifest) về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về hải quan; xây dựng được một hệ thống công nghệ thông tin tập trung cấp Tổng cục phục vụ công tác quản lý nhà nước về hải quan, hoạt động ổn định, thống suốt, bao phủ và hỗ trợ hầu hết các lĩnh vực trọng yếu về quản lý hải quan.

Hiện nay, Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS đã được triển khai đến 100% chi cục hải quan trên cả nước. Đến thời điểm hiện tại, 100% thủ tục hải quan đã thực hiện điện tử, chiếm 99% kim ngạch xuất nhập khẩu. 65% số lượng tờ khai được hệ thống hải quan phân luồng xanh với thời gian thông quan chỉ 1-3 giây, 30% luồng vàng.

Để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan, ngành Hải quan đã chú trọng triển khai dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 162/224 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, chiếm 72% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan hải quan thực hiện và 62/224 dịch vụ công trực tuyến một phần. Trong số 62 dịch vụ công trực tuyến một phần có 04 thủ tục hành chính mới và 28 thủ tục hành chính vừa được sửa đổi, bổ sung.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã tạo ra bước cải cách đột phá, thay đổi toàn diện phương thức hoạt động trong lĩnh vực hải quan từ thủ công sang điện tử. Qua đó, tạo thuận lợi lớn cho hoạt động xuất nhập khẩu, giảm thiểu thủ tục hành chính trong các khâu, giúp giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Đẩy mạnh chuyển đổi số nghiệp vụ hải quan

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan năm 2023 nhằm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ hải quan thông qua việc triển khai xây dựng hệ tống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số. Trong đó, năm 2023 tập trung xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

Theo Kế hoạch, trong năm 2023, Tổng cục Hải quan cũng sẽ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các văn bản pháp lý, đề án và triển khai các giải pháp kỹ thuật tạo nền tảng cho việc chuyển đổi số trong công tác triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.

Đồng thời, xây dựng và triển khai các nền tảng ban đầu đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác quản trị nội ngành; trong đó tập trung hoàn thành việc rà soát, chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ làm cơ sở cho việc triển khai các giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong công tác quản lý nội ngành.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong thực hiện chuyển đổi số, trong năm 2023, Tổng cục Hải quan sẽ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, triển khai công tác chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ hải quan, ngành Hải quan sẽ tập trung xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số; Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải quan số;  Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp...

Bên cạnh đó, ngành Hải quan sẽ hỗ trợ và thúc đẩy chuyển đổi số của doanh nghiệp và các bên có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ với quá trình chuyển đổi số của ngành Hải quan. Trong đó, đẩy mạnh việc kết nối, trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu với hệ thống công nghệ thông tin của Tổng cục Hải quan đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Tổng cũng Hải quan cũng chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ và đẩy mạnh chuyển đổi số của các Bộ, ngành đồng bộ với chuyển đổi số về nghiệp vụ hải quan, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. Cùng với đó là hoàn thiện, nâng cao chất lượng hạ tầng số; phát triển nền tảng; phát triển cơ sở dữ liệu; hoàn thiện môi trường pháp lý và quy trình, thủ tục đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số...

Có thể nói, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về hải quan là yêu cầu khách quan, là cơ sở để xây dựng Hải quan số và Hải quan thông minh theo chủ trương chung của của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính về đẩy mạnh số hóa, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Chính vì vậy, thực hiện chuyển đổi số sẽ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được toàn ngành Hải quan tập trung nguồn lực để chỉ đạo, triển khai thực hiện trong thời gian tới.