Ngành Tài chính luôn đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW khóa XI

Minh Hà

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới xuất hiện nhiều diễn biến mới, đòi hỏi ngành Tài chính phải chủ động đi trước; luôn đổi mới, sáng tạo phục vụ cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Chiều 27/3, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã dự và chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Hội nghị Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Bộ Tài chính.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Võ Thành Hưng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Quán triệt, triển khai Nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả

Trình bày tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng cho biết: Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức chức tuyên truyền, quán triệt hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW đến toàn bộ công chức, viên chức thuộc ngành Tài chính.

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chỉ đạo Hội nghị.

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính đã nghiêm túc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 24/NQ-TW, Kết luận số 31-KL/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng, quân sự Việt Nam... và các kết luận của Trung ương liên quan tới bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ giải pháp theo chức trách, phạm vi quản lý của Ngành.

Nổi bật là bám sát yêu cầu thực tiễn, kịp thời, Bộ Tài chính đã đề xuất ban hành các văn bản pháp luật, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, kiểm soát áp lực tăng giá cả, lạm phát, góp phần hỗ trợ tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước; trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua 21 luật, 11 nghị quyết, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 13 nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 258 nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 151 quyết định và ban hành theo thẩm quyền 1.899 thông tư, thông tư liên tịch...

Bộ Tài chính cũng đã chủ động điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, ứng phó hiệu quả, kịp thời với biến động phức tạp của tình hình trong nước và ngoài nước; cân đối đảm bảo nguồn lực hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, góp phần ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Cùng với đó, Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công theo hướng công khai, minh bạch, tiếp cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành, vĩ mô của Đất nước trong từng giai đoạn. Đồng thời, đẩy mạnh khơi thông các nguồn lực tài chính, từng bước tái cấu trúc nền tài chính quốc gia nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị.
 Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW (khóa XI) của Bộ Tài chính vẫn còn một số hạn chế như: Thu ngân sách nhà nước chưa thực sự bền vững; Giải ngân chi đầu tư phát triển chậm; Thể chế, chính sách về đầu tư công, về ngân sách nhà nước, về giá, về tài chính đất đai điều chỉnh chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm; đồng thời, phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế thời gian tới, từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết của Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới xuất hiện nhiều diễn biến mới, đòi hỏi ngành Tài chính phải chủ động đi trước; cần luôn chủ động, sáng tạo phục vụ cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tài chính - khơi thông huyết mạch của nền kinh tế

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm và thành quả to lớn mà ngành Tài chính đã đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Quang cảnh hội nghị. 
Quang cảnh hội nghị. 

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định, ngành Tài chính đã tiên phong trong cải cách, đổi mới và hội nhập; Tài chính đã thực sự khơi thông huyết mạch của nền kinh tế, thúc đẩy, mở đường cho sự phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Điều này góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Công tác tài chính - ngân sách nhà nước và quản lý nợ công đã có những đóng góp quan trọng, quyết định đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, xử lý các vấn đề cấp bách về thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Lưu ý về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII).

Đồng thời, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong lĩnh vực tài chính; hoàn thiện thể chế và ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đẩy nhanh chuyển đổi số và chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế trên lĩnh vực tài chính. 

“Với truyền thống đoàn kết, khát vọng vươn lên của toàn thể cán bộ, đảng viên, trong giai đoạn phát triển mới, ngành Tài chính sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch đã đề ra, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, đồng chí Trần Tuấn Anh tin tưởng.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và các thành viên đoàn công tác để tiếp tục hoàn thiện báo cáo Tổng kết 10 năm  của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết này trong tình hình mới.