Ngành Tài chính thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19

Trần Huyền

Ngày 18/10/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2014/QĐ-BTC về kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Tài chính đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Bộ Tài chính quyên góp, ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Bộ Tài chính quyên góp, ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thi đua đẩy lùi sự bùng phát của dịch bệnh

Theo Kế hoạch, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các đơn vị tổ chức hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề, nội dung phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thi đua đẩy lùi sự bùng phát của dịch bệnh, duy trì thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp, ban hành chính sách… của Bộ Tài chính.

Nội dụng thi đua tập trung vào thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

Cùng với đó, triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp, tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát tốt hơn đại dịch COVID-19. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch.

Thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ổn định sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa, xuất nhập khẩu… thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, huy động các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống đại dịch, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nội dung thi đua còn tập trung thi đua đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch. Thi đua giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong đơn vị; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch lợi dụng tình hình đại dịch để gây rối, chống phá.

Thi đua xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất vắc xin trong nước. Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý hiểu, tin tưởng, thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp triển khai.

Phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo

Nhằm tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, với tinh thần “triệu trái tim, một ý chí”, Bộ Tài chính đề nghị các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt các giải pháp.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp với các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19 và những yêu cầu nghiêm ngặt trong phòng, chống đại dịch để nâng cao nhận thức, ý thức của mọi người; cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý thi đua chấp hành tốt các quy định của chính quyền địa phương nơi cư trú; phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn với tinh thần “mỗi người là một chiến sĩ’, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị là một pháo đài chống dịch”.

Các đơn vị căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực và khả năng cho công tác phòng, chống dịch. Phát động, triển khai phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, quyết tâm cao hơn nữa trong hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận trong toàn ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành trong triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và cấp uỷ Đảng các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua của đơn vị mình; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong việc chỉ đạo phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua được triển khai rộng khắp trong toàn Ngành, đạt hiệu quả. Mỗi cán bộ lãnh đạo, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua ở cơ sở, luôn gương mẫu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống đại dịch. Tập trung phát hiện khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý tham gia hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ công tác phòng, chống dịch và các tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia tuyên truyền cổ vũ, động viên, trợ giúp hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch...

Bộ Tài chính yêu cầu, căn cứ Kế hoạch này và trên cơ sở nhiệm vụ được giao, thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch, nội dung thi đua cụ thể, phối hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể trong đơn vị thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm đời sống, sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý.