Ngành Tài chính triển khai tích cực, hiệu quả Ngày Pháp luật tài chính

H. Quang

Năm 2015 là năm thứ năm ngành Tài chính tổ chức triển khai Ngày Pháp luật tài chính và là năm thứ ba tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Ngành đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gắn liền với nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật…

Năm 2015 là năm thứ năm ngành Tài chính tổ chức triển khai Ngày Pháp luật tài chính và là năm thứ ba tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Nguồn: internet
Năm 2015 là năm thứ năm ngành Tài chính tổ chức triển khai Ngày Pháp luật tài chính và là năm thứ ba tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Nguồn: internet

Năm 2013 - năm đầu tiên ngày 9/11 trở thành Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức trên quy mô toàn quốc nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người dân trong xã hội.

Qua 3 năm thực hiện, Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) đã trở thành một sự kiện chính trị - pháp lý lớn, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về vị trí, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội; cổ vũ, khuyến khích toàn thể cán bộ, nhân dân triệt để tôn trọng, chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về hiệu quả thực thi pháp luật…

Ngày Pháp luật đã được xã hội đón nhận, tích cực hưởng ứng, tạo nên dấu ấn mới trong nhận thức về Hiến pháp, pháp luật của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đang thực sự trở thành Ngày hội toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Bước sang năm 2015, Hiến pháp đã đi vào cuộc sống và có hiệu lực pháp luật được 2 năm, do vậy, chủ đề của Ngày Pháp luật được xác định là: “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

Năm 2015 là năm thứ năm ngành Tài chính tổ chức triển khai Ngày Pháp luật tài chính và là năm thứ ba tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Qua các năm thực hiện, với nhiều hoạt động thiết thực gắn liền với nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã góp phần thúc đẩy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; góp phần đưa các chính sách tài chính đi vào đời sống.

Ngày 21/8/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1705/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và Ngày pháp luật tài chính năm 2015. Chủ đề trong triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Tài chính năm 2015, hướng đến Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (9/11/2015) đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 1705/QĐ-BTC ngày 21/8/2015 là: Cán bộ, công chức ngành Tài chính tích cực, chủ động xây dựng pháp luật tài chính, góp phần cải cách hành chính và thực hiện Hiến pháp

Theo đó, các nội dung trọng tâm trong triển khai Ngày Pháp luật năm nay tập trung vào nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các dự án Luật phí, lệ phí; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên. Tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dứt điểm các văn bản QPPL quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đến toàn thể cán bộ, công chức trong Bộ để nắm vững, tổ chức thực hiện hiệu quả; đẩy mạnh thực thi các giải pháp cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tổ chức tập huấn triển khai các văn bản mới ban hành như Luật Ngân sách Nhà nước. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế và các Nghị định, thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật..

Việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật tài chính và tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam của ngành Tài chính trong những năm quan rất tích cực và hiệu quả. Kết quả thực hiện đã góp phần quan trọng đẩy mạnh triển khai công tác xây dựng, thực thi áp dụng pháp luật, góp phần tích cực vào việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng trong các quy định của pháp luật và nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước mà Đảng, Quốc hội đã đề ra...