Cục Thuế TP. Hà Nội:

Nghiêm túc thực hiện việc gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2021

PV.

Cục Thuế TP Hà Nội vừa có Văn bản hỏa tốc số 12501/CTHN-TTHT gửi các Phòng, các Chi cục Thuế trực thuộc để triển khai kịp thời các quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP tới toàn bộ người nộp thuế trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định.

Cục thuế TP. Hà Nội nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về gian hạn thời hạn nộp thuế năm 2021
Cục thuế TP. Hà Nội nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về gian hạn thời hạn nộp thuế năm 2021

Ngày 19/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2021. Nghị định có hiệu lực từ ngày ký. Ngày 20/4/2021, Tổng cục Thuế đã có Công điện hỏa tốc số 05/CĐ-TCT về triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP nêu trên.

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, ngay trong ngày 20/4/2021, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có Văn bản hỏa tốc số 12501/CTHN-TTHT gửi các Phòng, các Chi cục Thuế trực thuộc để triển khai kịp thời các quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP tới toàn bộ người nộp thuế trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định.

Đây là lần thứ 3 Chính phủ gia hạn thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh. Theo Bộ Tài chính, việc gia hạn này là cần thiết để các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2021.

Tại Nghị định lần này, đối tượng được gia hạn vẫn tiếp tục được kế thừa theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 quy định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Còn đối với từng sắc thuế và tiền thuê đất có quy định cụ thể như sau:

Đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu), gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8/2021 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II/2021 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức.

Thời gian gia hạn là 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 và quý I, quý II/2021, thời gian gia hạn là 04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7/2021, thời gian gia hạn là 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8/2021. Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định quy định: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng nêu trên. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại mục 1, 2, 3 trong Điều 2 phần quy định về đối tượng được áp dụng của Nghị định số 52/2021/NĐ-CP. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31/12/2021.

Đối với tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng quy định nêu trên đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời hạn gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2021.

Người nộp thuế thuộc đối tượng gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế. Thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/7/2021.

Dự kiến, tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo chính sách giãn, hoãn thời hạn nộp thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP là 115.000 tỷ đồng.