VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tăng cường các chính sách thuế gỡ khó cho doanh nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tăng cường các chính sách thuế gỡ khó cho doanh nghiệp

Để giải quyết dứt điểm các khoản nợ tồn tại cũ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính một lần nữa đề nghị xóa tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp thuế. Đề nghị này đã được Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đồng ý và sẽ được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Dự thảo Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp sửa đổi: Tạo nguồn lực để thúc đẩy đầu tư

Dự thảo Luật Thuế nhà ở còn nhiều kẽ hở

7 trường hợp được miễn, giảm thuế tài nguyên

Gỡ khó cho doanh nghiệp

Trong bối cảnh này, nhiều doanh nghiệp đã rất nỗ lực để nộp tiền thuế phát sinh, khó có khả năng nộp tiền phạt chậm nộp, nhất là trường hợp gặp khó khăn bất khả kháng, có trường hợp tiền phạt chậm nộp lớn hơn tiền thuế, nếu không có giải pháp và cơ chế xử lý phù hợp thì số tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp không thu được ngày càng tăng lên, gây áp lực cho người nộp thuế và cả cơ quan thuế. Chính vì thế, để tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp,

Theo Bộ trưởng BộTài chínhĐinh Tiến Dũng, đối tượng xóa nợ thuế hiện hành còn khá hẹp và chưa phản ánh được thực tế khách quan về những trường hợp nợ xấu, khó có khả năng thu hồi, nhất là các khoản nợ tồn đọng phát sinh trong thời gian dài, trong đó nhiều trường hợp nợ thuế do nguyên nhân khách quan về biến động thị trường và khủng hoảngkinh tếgiai đoạn 2009 - 2013.

Nguyên nhân dẫn đến nợ thuế trong thời gian vừa qua là do sản xuất - kinh doanh gặp nhiều khó khăn; số lượngdoanh nghiệpcòn nợ thuế tự giải thể, phá sản, bỏ kinh doanh ngày càng tăng; nhiều doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ không có khả năng nộp thuế đúng hạn...

Theo Dự thảo nêu, ngân sách nhà nước sẽ xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế, tiền chậm nộp thuế của các khoản nợ thuế phát sinh từ ngày 1/7/2007 đến 1/7/2013 của doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan và đã nộp khoản nợ thuế gốc trước ngày 31/12/2015.

Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế là doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thuộc danh sách cổ phần hóa, giao, bán, sáp nhập, sắp xếp lại có số nợ thuế lớn hơn hoặc bằng số lỗ lũy kế của DNNN tại thời điểm thực hiện chuyển đổi cũng được xóa.

Đối tượng được xóa ngoài DNNN đã thực hiện cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu và pháp nhân mới không chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh từ ngày 1/7/2007, chỉ bao gồm doanh nghiệp cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng vốn có nguồn từ ngân sách nhà nước, nhưng chưa được thanh toán và doanh nghiệp bị đối tác phá bỏ hợp đồng kinh tế, hoặc thực hiện không đúng hợp đồng kinh tế dẫn đến phát sinh các khoản nợ thuế và tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp.

Góp phần thúc đẩy thực hiện kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp

Về xóa nợ thuế đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) để góp phần thúc đẩy thực hiện kế hoạch cổ phần hóa, giao, bán, khoán, sắp xếp lại được thể hiện trong Dự thảo như sau:

Một là: DNNN thuộc danh sách sắp xếp lại hoặc chuyển đổi sở hữu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà hiện có số nợ thuế lớn hơn hoặc bằng số lỗ lũy kế của DNNN thì được xem xét xóa nợ thuế ở mức để giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp đủ điều kiện để thực hiện sắp xếp lại DNNN tại thời điểm thực hiện chuyển đổi, sắp xếp lại;

Hai là: DNNN đã thực hiện cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu mà khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, giao, bán, khoán, cho thuê cơ quan có thẩm quyền chưa xác định số thuế nợ trong giá trị của doanh nghiệp và pháp nhân mới không chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt này;

Ba là: DNNN đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh mà nguồn tài chính còn lại không đủ để thanh toán nợ thuế theo quy định của pháp luật có liên quan.

Về tỷ lệ tính tiền chậm nộp: Điều chỉnh quy định về tỷ lệ tính tiền chậm nộp thuế tại Luật quản lý thuế bằng 0,03%/ngày tương ứng khoảng 10,95%/năm. Tại khoản 1 Điều 106 Luật quản lý thuế hiện hành quy định mức xử phạt 0,05%/ngày đối với số tiền thuế chậm nộp. Về bản chất, mức tỷ lệ 0,05%/ngày là khoản lãi chậm nộp tiền thuế tính trên số thuế còn nợ, tương ứng với 18,25%/năm; trong khi lãi suất ngân hàng giai đoạn 2011-2012 là 16-20%/năm, giai đoạn 2013-2014 là 11-12%/năm và năm 2015 là 9,5-10,5%. Do đó, để phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của người nộp thuế, Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh quy định về tỷ lệ tính tiền chậm nộp thuế tại Luật quản lý thuế bằng 0,03%/ngày tương ứng khoảng 10,95%/năm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM