Nguyên tắc hỗ trợ địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017 - 2020

PV.

Ngày 28/04/2017, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 579/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017 - 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quyết định 579/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và áp dụng cho các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020.

Theo Quyết định, việc hỗ trợ kinh phí tăng thêm từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong giai đoạn 2017-2020 để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành (không bao gồm chính sách thực hiện cải cách tiền lương theo nghị quyết của Quốc hội) được thực hiện trên cơ sở nguồn lực ngân sách trung ương và theo khả năng cân đối ngân sách từng địa phương.

Đồng thời, tại Quyết định Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự toán ngân sách phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương để tăng thêm mức ngân sách địa phương đảm bảo, giảm bớt phần hỗ trợ từ ngân sách trung ương.

Theo đó, Quyết định nêu rõ: Ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ tối đa 100% nhu cầu kinh phí tăng thêm cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách; 80% nhu cầu kinh phí tăng thêm cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương từ 10% trở xuống và tỉnh Quảng Ngãi; 50% nhu cầu kinh phí tăng thêm cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương từ trên 10% đến 50%; 30% nhu cầu kinh phí tăng thêm cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương từ trên 50% đến 60%. Các địa phương còn lại do ngân sách địa phương đảm bảo…

Cũng theo Quyết định, hàng năm, trường hợp các địa phương có nguồn cải cách tiền lương còn dư, sau khi đã đảm bảo đủ nhu cầu cải cách tiền lương trong năm, thì sử dụng để chi trả thay phần ngân sách Trung ương hỗ trợ để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành (giảm tương ứng phần ngân sách Trung ương phải hỗ trợ theo chế độ).

Trong trường hợp sau khi sử dụng hết nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành, ngân sách địa phương vẫn thiếu nguồn, ngân sách Trung ương sẽ bổ sung phần chênh lệch thiếu cho từng địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo mức hỗ trợ tối đa.

Đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương phải sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện một phần hoặc toàn bộ chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành, nếu hụt thu do nguyên nhân khách quan hoặc tăng thu thấp: Sau khi đã sử dụng 50% số tăng thu ngân sách địa phương (nếu có) và 50% dự phòng ngân sách địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao vẫn còn thiếu thì ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ phần chênh lệch thiếu.

Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cho Bộ Tài chính:

Một là, trong Quý I hàng năm tạm thông báo nguồn cải cách tiền lương dự kiến đến hết năm ngân sách còn dư (nếu có) của các địa phương để các địa phương chủ động tạo nguồn thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành.

Hai là, căn cứ nguồn kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành đã được bố trí trong phạm vi dự toán chi ngân sách Trung ương hàng năm, tạm ứng từ ngân sách Trung ương cho các địa phương trong trường hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách của địa phương lớn, vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương;

Ba là, hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương cho từng địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành theo mức hỗ trợ tối đa.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành; Báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định về Bộ Tài chính kết quả thực hiện từng chính sách an sinh xã hội để Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán ngân sách năm sau hỗ trợ ngân sách địa phương.