Nhà tình nghĩa thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

PV.

Thủ tướng Chính phủ vừa trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Y Khút Niê - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk về việc các trường hợp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết vẫn phải nộp thuế xây dựng nhà ở tư nhân.

Theo quy định, oàn bộ giá trị công trình thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Nguồn: internet
Theo quy định, oàn bộ giá trị công trình thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Nguồn: internet
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ trả lời như sau: Khoản 12 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định về đối tượng không chịu thuế là hoạt động “Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo đối với các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội”.
Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế “Đối với hoạt động duy tu, sửa chữa, xây dựng các công trình quy định tại Khoản 12 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng nếu có sử dụng nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn đóng góp của nhân dân (bao gồm cả vốn đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân), vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác không vượt quá 50% tổng số vốn sử dụng cho công trình thì đối tượng không chịu thuế là toàn bộ giá trị công trình.
Đối tượng chính sách xã hội bao gồm: Người có công theo quy định của pháp luật về người có công; đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật”.
Căn cứ các quy định trên đây thì hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội theo quy định của pháp luật bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân (bao gồm cả vốn đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân), vốn viện trợ nhân đạo và trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngoài vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác không vượt quá 50% tổng số vốn sử dụng cho công trình thì toàn bộ giá trị công trình thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Về thuế TNDN, tại điểm n khoản 5 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Luật thuế TNDN quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là “Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn".
Căn cứ quy định trên đây thì trường hợp doanh nghiệp có các khoản chi tài trợ làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Như vậy, đối với công trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội theo quy định của pháp luật nêu trên thì toàn bộ giá trị công trình thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, doanh nghiệp thực hiện chi tài trợ cho các công trình này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.