Phương án cổ phần hoá Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ

PV.

Ngày 9/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1165/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Trụ sở chính văn phòng Tổng công ty. Nguồn: internet
Trụ sở chính văn phòng Tổng công ty. Nguồn: internet
Theo đó, Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP có vốn điều lệ 2.366 tỷ đồng với tổng số cổ phần là 236,6 triệu cổ phần; mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Cổ phần Nhà nước nắm giữ là 115,934 triệu cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 1.067.400 cổ phần, chiếm 0,45% vốn điều lệ; 11,83 triệu cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 5% vốn điều lệ; 107,768 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 45,55% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xây dựng tiêu chí, quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn cổ đông chiến lược theo quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm nhà đầu tư cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và thực hiện sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

Nghị quyết nêu rõ, Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo phương án sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 568 người; tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần là 568 người.