Dự toán thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2017

PV.

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 8058/VPCP-KTTH gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải về vấn đề dự toán thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo đó, Công văn số 8058/VPCP-KTTH ngày 2/8/2017 của Văn phòng Chính phủ nêu rõ, xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 7194/BTC-TCDN ngày 01/6/2017, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5721/BKHĐT-PTDN ngày 13/7/2017, Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 6955/BGTVT-QLDN ngày 27/6/2017 về dự toán thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính giám sát, đôn đốc các Bộ, địa phương thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 268/TB-VPCP ngày 15/6/2016, số 315/TB-VPCP ngày 20/7/2017 và số 2105/VPCP-ĐMDN ngày 20/7/2017 của Văn phòng Chính phủ.
Bên cạnh đó, đối với trường hợp chậm nộp các khoản thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính xử lý theo đúng Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.