Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa


Ngày 23/10/2019, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 12708/BTC-TCDN bãi bỏ Công văn số 4544/BTC-TCDN ngày 18/4/2019 về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Tài chính cho biết, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện cổ phần hóa theo hướng dẫn tại Công văn 4544/BTC-TCDN ban hành ngày 18/4/2019, đã gặp nhiều vướng mắc. Vì vậy, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 12708/BTC-TCDN bãi bỏ Công văn 4544/BTC-TCDN ngày 18/4/2019.

Theo đó, từ ngày 23/10/2019, việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, trong đó bao gồm cả phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp, sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Cụ thể,  việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất khi cổ phần hóa thực hiện theo Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công.