Quản lý, kiểm soát chặt chẽ, tái cơ cấu nợ công theo hướng bền vững

Hoa Sơn

Năm 2022, Bộ Tài chính đã ăng cường kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước (NSNN), nợ công, các nghĩa vụ nợ dự phòng của NSNN, nợ công, nợ của chính quyền địa phương, đảm bảo an toàn tài chính quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Năm 2022, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 về Chiến lược nợ công đến năm 2030; Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 12/4/2022 về Chương trình quản lý nợ công giai đoạn 2022-2024 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022; trình Chính phủ phê duyệt hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại năm 2022.

Bộ Tài chính cũng đã báo cáo Quốc hội về tình hình nợ công năm 2022 và dự kiến năm 2023. Trên cơ sở đó đã chủ động điều hành, tăng cường quản lý nợ công, nợ Chính phủ, nợ Chính phủ bảo lãnh; giám sát chặt chẽ nợ chính quyền địa phương, đảm bảo các chỉ số nợ năm 2022 trong phạm vi Quốc hội quyết định.

Để tiếp tục cơ cấu lại danh mục nợ theo hướng bền vững, trong năm 2022, tiếp tục phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn với kỳ hạn từ 10 năm trở lên. Tính đến ngày 15/12/2022, kỳ hạn trái phiếu Chính phủ phát hành bình quân là 12,67 năm, lãi suất bình quân là 3,41%/ năm (bình quân giai đoạn 2016-2020 tương ứng là 12,2 năm và 4,86%/năm).

Nhờ vậy, tiếp tục duy trì kỳ hạn còn lại của danh mục nợ trái phiếu Chính phủ dài hơn so giai đoạn trước, giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn. Tính đến thời điểm 15/12/2022, kỳ hạn bình quân danh mục trái phiếu Chính phủ khoảng 9,09 năm, lãi suất bình quân danh mục khoảng 4,17%/năm (thời điểm cuối năm 2020 tương ứng là 8,42 năm và 5,13%/năm).

Bộ Tài chính cũng cho biết, trong năm 2022, công tác trả nợ được thực hiện đầy đủ, đúng hạn theo cam kết, gắn với sử dụng hiệu quả các giải pháp quản lý nợ bền vững theo Chương trình quản lý nợ trung hạn, kế hoạch vay, trả nợ hằng năm; quản lý chặt chẽ bảo lãnh Chính phủ và vay về cho vay lại; Tăng cường giám sát, kiểm soát bội chi và vay nợ của ngân sách địa phương, qua đó, góp phần giảm nợ công.

Dự kiến đến cuối năm 2022, dư nợ công khoảng 43-44% GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 40-41% GDP, dư nợ vay nước ngoài của quốc gia khoảng 40-41% GDP, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 18-19% tổng thu NSNN; thấp hơn mức trần và ngưỡng cảnh báo được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội.