Quản lý rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế

PV.

Đó là mục tiêu được Tổng cục Thuế đưa ra tại Kế hoạch áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế giai đoạn 2016 đến năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo đó, Kế hoạch được ban hành nhằm xây dựng, tổ chức thực hiện áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý thuế.

Kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ cần thực hiện của hệ thống thuế về quản lý rủi ro trong giai đoạn 2016-2020, cụ thể:

Thứ nhất, tiến hành hệ thống hoá và rà soát các quy định của pháp luật hiện hành để đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai áp dụng thực hiện quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Thứ hai, nghiên cứu, xây dựng, trình Bộ Tài chính ban hành, định kỳ rà soát các bộ tiêu chí, bộ chỉ số đánh giá phục vụ quản lý rủi ro trong quản lý thuế và quy trình, quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế như: tiêu chí và chỉ số đánh giá tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế; tiêu chí và chỉ số đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro của người nộp thuế; tiêu chí và chỉ số lựa chọn trường hợp kiểm tra về đăng ký thuế…

Thứ ba, xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin phục vụ quản lý rủi ro trong quản lý thuế; nghiên cứu, xây dựng và tổ chức triển khai áp dụng các biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong quản lý thuế; xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền về việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong và ngoài ngành Thuế, cũng như ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật.