Thông tư 157/2016/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự


Ngày 24/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 157/2016/TT-BTC quy định mức thu phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

Theo Thông tư, mức thu phí chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự vẫn được giữ nguyên như mức thu lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự tại Thông tư 36/2004 của Bộ Tài chính như sau:

+ Chứng nhận lãnh sự: 30.000 đồng/lần.

+ Hợp pháp hóa lãnh sự: 30.000 đồng/lần.

+ Cấp bản sao giấy tờ, tài liệu: 5.000 đồng/lần.

- Thông tư 157/2016 hướng dẫn tổ chức thu phí hợp pháp hóa lãnh sự kê khai phí theo tháng, quyết toán phí theo năm theo Khoản 3 Điều 19 và nộp phí theo khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Nghị định số 83/2013.

- Đồng thời, Thông tư số 157/TT-BTC quy định tổ chức thu phí lãnh sự phải gửi số tiền phí lãnh sự đã thu tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước chậm nhất là vào ngày 05 hằng tháng.

Bên cạnh đó, Thông tư 157/BTC hướng dẫn việc quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự như sau:

- Tổ chức thu phí chứng nhận, hợp pháp lãnh sự nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

- Trường hợp tổ chức thu phí lãnh sự được khoán chi phí hoạt động thì Thông tư số 157 quy định:

+ Đối với hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự nộp tại Bộ Ngoại giao, tổ chức thu phí được để lại 30% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho công việc thu phí.

+ Nếu hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự nộp tại cơ quan ngoại vụ cấp tỉnh thì tổ chức thu phí được để lại 20% số tiền phí thu được và chuyển 10% số tiền phí thu được cho cơ quan ngoại vụ cấp tỉnh.

+ Số tiền thu phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự còn lại 70% được nộp vào ngân sách nhà nước.

Thông tư 157/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/01/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 157/2016/TT-BTC.