Thông tư số 131/2017/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng


Ngày 15/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 131/2017/TT-BTC về sửa đổi Thông tư số 315/2016/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ngân hàng thương mại.

Cụ thể, Thông tư số 131/2017/TT-BTC sửa đổi một số điểm tại Thông tư số 315/2016/TT-BTC như sau:
- Sửa đổi Điều 2;
- Sửa đổi Điều 3;
- Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2; bãi bỏ Khoản 3, Điều 3;
- Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4;
- Sửa đổi Điều 5;
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 6;
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 7;
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 8;
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/02/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 131/2017/TT-BTC.