Quy chế hoạt động cho Ủy ban chỉ đạo Cơ chế một cửa ASEAN, Quốc gia

PV.

Ngày 24/10/2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về cơ chế một cửa Asean, Cơ chế một cửa Quốc gia và tạo thuận lợi thương mại đã ký ban hành Quyết định 323/QĐ-UBCĐASW Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

Quyết định 323/QĐ-UBCĐASW có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 55/QĐ-BCĐASW ngày 02/5/2012 của Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Theo Quyết định, Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo, là Tổng cục Hải quan.

Ủy ban chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc của tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia theo Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN. 

Đồng thời, Ủy ban có nhiệm vụ triển khai các giải pháp đồng bộ để tạo thuận lợi thương mại và giao lưu hàng hóa qua biên giới, có trách nhiệm, quyền hạn quy định tại Điều 2 Quyết định 1899/QĐ-TTg ngày 04/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể Ủy ban chỉ đạo với việc đề cao quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên Ủy ban chỉ đạo. Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên UBCĐ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Trưởng ban Ủy ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của Bộ Tài chính. 

Trưởng ban được quyết định những chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia; triển khai các giải pháp đồng bộ để tạo thuận lợi cho thương mại và giao lưu hàng hóa qua biên giới.

Bên cạnh đó, Trưởng ban được trình hoặc phê duyệt theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ về các thỏa thuận hợp tác giữa các nước ASEAN liên quan đến hoạt động triển khai Cơ chế một cửa ASEAN không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật điều ước quốc tế năm 2016.

Cơ quan Thường trực Ủy ban có trách nhiệm trong việc chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ủy ban chỉ đạo và việc phối hợp hoạt động giữa các ủy viên Ủy ban chỉ đạo trong triển khai thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại quy định tại Quy chế này. 

Đồng thời, đề xuất, kiến nghị Trưởng ban Ủy ban chỉ đạo xem xét, xử lý các vấn đề có liên quan đến hoạt động chung của Ủy ban chỉ đạo. Đồng thời đôn đốc, giám sát các ủy viên Ủy ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao.