Quy định mới về phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản

PV.

Từ ngày 21/11/2017, phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản là 2,7 triệu đồng/hồ sơ tham dự kiểm tra kết quả tập sự.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đó là một trong những điểm mới của Thông tư 106/2017/TT-BTC ngày 6/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Thông tư số 106/2017 /TT-BTC quy định, cá nhân khi nộp hồ sơ tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá, nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá phải nộp phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản.

Doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động đấu giá tài sản hoặc nộp hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại giấy đăng ký hoạt động đấu giá tài sản phải nộp phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Mức thu phí cụ thể như sau: Phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản là 2,7 triệu đồng/hồ sơ tham dự kiểm tra kết quả tập sự; 800 nghìn đồng/hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; 500 nghìn đồng/hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá.

Bên cạnh đó, mức phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản là 1 triệu đồng/hồ sơ cấp mới Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; 500 nghìn đồng/hố sơ cấp mới Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; 500 nghìn đồng/hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Về kê khai, nộp phí,  Bộ Tài chính quy định, chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Tổ chức thu phí nộp toàn bộ tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước. 

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì được trích lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ; nộp 10% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/11/2017 và thay thế Thông tư số 221/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản.